ކ. މާލެ
|
25 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހޯމަ 13:46
ސްރީލަންކާގެ ފުޓްބޯލް ފެޑްރޭޝަންގެ ރައީސް މިސްޓަރ ޖަސްވާރު އުމަރު - މުހައްމަދު މުސާ (އުއްޗު) ގެ ނަންފުޅު ލިޔުއްވާފައިވާ، ސްރީލަންކާގެ ޤައުމީ ޓީމްގެ މިހާރުގެ ޖާރޒީއެއް ހަދިޔާ ކުރައްވަނީ
ސްރީލަންކާގެ ފުޓްބޯލް ފެޑްރޭޝަންގެ ރައީސް މިސްޓަރ ޖަސްވާރު އުމަރު - މުހައްމަދު މުސާ (އުއްޗު) ގެ ނަންފުޅު ލިޔުއްވާފައިވާ، ސްރީލަންކާގެ ޤައުމީ ޓީމްގެ މިހާރުގެ ޖާރޒީއެއް ހަދިޔާ ކުރައްވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕަށް އުއްޗުއަށް ދައުވަތު ދެއްވުން
ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕަށް ވަޑައިގަތުމަށް އެދި ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން އުއްޗުއަށް ދަޢުވަތު ދެއްވައިފި
 
އުއްޗުގެ ނަން ލިޔުއްވާފައިވާ ސްރީލަންކާގެ ޤައުމީ ޓީމްގެ މިހާރުގެ ޖާރޒީއެއް ވަނީ ހަދިޔާކޮށްފައި
 
ފޯ ނޭޝަން ކަޕަށް އުއްޗުއަށް ދައުވަތު ދެއްވީ ސްރީލަންކާގެ ސަރުކާރުން

ސްރީލަންކާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ ޓްރޮފީ (ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕް)" އަށް ވަޑައިގަތުމަށް އެދި ސްރީލަންކާގެ ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު ނަމާލް ރާޖަޕަކްސަގެ ފަރާތްޕުޅުން މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މުޙައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު)އަށް ދައުވަތު ދެއްވައިފިއެވެ.

ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ހޯމަަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތްޕުޅުން މުޙައްމަދު މޫސާއަށް ދައުވަތު ދެއްވީ ސްރީލަންކާގެ ފުޓްބޯލް ފެޑްރޭޝަންގެ ރައީސް މިސްޓަރ ޖަސްވާރު އުމަރު ލެއްބެއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި މިސްޓަރ ޖަސްވާރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މުހައްމަދު މޫސާއަކީ ފުޓްބޯޅައަށް ވަރަށް ލޯބިކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި އަދި ކުރިން ފުޓް ބޯޅަ ކުޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ފުޓް ބޯޅައަށް އެހާބޮޑު ޝައުޤެއް ބަހައްޓަވާ ބޭފުޅަކަށް ވާތީ، މުޙައްމަދު މޫސާއާ ބައްދަލު ވުމަކީ ލިބިވަޑައިގެންނެވި އުފަލެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ ޓީމެއް ސްރީލަންކާއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ދައުވަތު ދެއްވާފައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި މުހައްމަދު މުސާގެ ނަންފުޅު ޖައްސަވާފައިވާ ސްރީލަންކާގެ ޤައުމީ ޓީމްގެ މިހާރުގެ ޖާރޒީއެއް ވަނީ ހަދިޔާ ކުރައްވާފައެވެ.

ގައުމީ ޓީމުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުޅުނު ޚާއްސަ މެޗަށް ނެރުނު ފުރަތަމަ އެގާރަ - އިމޭޖަސް.އެމްވީ

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ޚާއްސަ މެޗެއް ވެސް ކުޅޭ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި މެޗަކީ ގައުމީ ޓީމަށް ހިތްވަރުދެއްވުމަށް މުޙައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) ދެއްވި ދައުވަތަކަށް ކުޅެވިގެންދާ މެޗެކެވެ. އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުރެއްދޫގައި މި މެޗު ކުޅޭއިރު، މި މެޗުގައި ގައުމީ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ޓީމެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00 ގައި ކުޅޭ މި މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކަށް ޚާއްސަ އިނާމެއް ދެއްވުމަށް އުއްޗު ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. އަދި މި ޚާއްސަ މެޗު "ރާއްޖެޓީވީ" އިން ވަގުތުން ގެނެސްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި މި މެޗު "ރާއްޖެ.އެމްވީ" އިން ލައިވް ސްޓްރީމް ކުރާގޮތަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ކޮމެންޓް