ކ. މާލެ
|
17 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހުކުރު 17:16
ވެލާނާ އިންޓަނެޝަނަލް އެއާޕޯޓް
ވެލާނާ އިންޓަނެޝަނަލް އެއާޕޯޓް
ވެލާނާ އެއާޕޯޓް
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 8 ލައްކައަށް!
 
ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 1.5 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ގެނައުން
 
މިއަހަރު ދެ ލައްކައާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް އިންޑިއާ ފަތުރުވެރިން އައި
 
ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ މިހާތަނަށް އައީ 61،421 ފަތުރުވެރިން

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 817،000 އިން މައްޗަށް އަރާފައިވާކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ކޮންމެ ހަފުތާއަކު އާންމުކުރާ މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް އަޕްޑޭޓުގައި ވާގޮތުން މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީން ސެޕްޓެމްބަރު 15 ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ 817،387 އަށް އަރާފައެވެ. މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައީ އިންޑިއާ މާކެޓުން ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މިހާތަނަށް އިންޑިއާއިން އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 184،267 އަށް އަރާކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

ރަޝިއާއިން 165،453 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާއިރު، ޖަރުމަނުން 48،573 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާކަމަށް ވަނީ ރެކޯޑުކޮށްފައެވެ.

މި ހިނގާ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 15 ގެ ނިޔަލަށް މިމަހު ރާއްޖެ އައީ 61،421 ފަތުރުވެރިން ކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ. މިއީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާ ބަލާއިރު 1،277.8 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގެ ކުރިން 2019 ގެ މި މުއްދަތުގައި އައި ފަތުރުވެރިންނާ އަޅާ ބަލާއިރު 7.6 އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ. ސެޕްޓެމްބަރުގެ މިހާތަނަށް އައިއިރު ދުވާލަކު 4،095 ފަތުރުވެރިން އަންނަ ކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އަންދާޒާކޮށްފައެވެ. އަދި 8 ދުވަހު ރާއްޖޭގައި އެމީހުން މަޑުކުރާކަމަށް ޓީރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ ނިމިދިޔަ އޮގަސްޓު މަހުއެވެ. އެ މަހު 143،599 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާއިރު، މިއީ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގެ ކުރިން 2019ގެ މި މުއްދަތުގައި އައި ފަތުރުވެރިންނަށްވުރެ 3.1 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ. މި އަހަރުގެ ތެރޭ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އައި ފަތުރުވެރިން ވެސް އެންމެ ގިނައީ އޮގަސްޓު މަހު ކަމަށް ވަނީ ރެކޯޑުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އޮގަސްޓު މަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އެވަރޭޖްކޮށް 4،632 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވެއެވެ.

މި އަހަރު ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވަނީ މާޗް މަހުއެވެ. މާޗް މަހު 109،585 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާއިރު، ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވަނީ ޖުލައި މަހުއެވެ. އެ މަހު 101،818 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވެއެވެ.

މިއަހަރުގެ މާޗް ހިސާބުގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ރަނގަޅުވެފައިވަނީ އެ ދުވަސްވަރު ރާއްޖެއިން ފެނުނު ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް ދަށްވުމާއެކު ދިން ލުއިތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ކަމާބެހޭ މާހިރުން ބުނެއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު މެއި، ޖޫން މި ދެ މަހު ރާއްޖެއިން ފެނުނު ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފެށުމުން ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ދަށްވެފައިވެއެވެ. އެއަށްފަހު ޖުލައި މަހު ފަތުރުވެރިކަން ރަނގަޅުވާން ފެށިގޮތަށް އެއް މަހަށްވުރެ އަނެއް މަހު ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން 869 ޓޫރިސްޓު އެކޮމޮޑޭޝަން ފެސިލިޓީއެއް މިވަގުތު ޚިދުމަތަށް ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ޖުމްލަ 50،684 އެނދު ގެންދަނީ އޮޕަރޭޓްކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން 155 ރިސޯޓެއްގައި 36،832 އެނދު އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދާއިރު، 570 ހޮޓެލް އަދި ގެސްޓްހައުސްތަކުގައި 11،006 އެނދު ގެންދަނީ އޮޕަރޭޓްކުރަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން 144 ސަފާރީއެއްގައި 2،846 އެނދު އޮޕަރޭޓްކުރަމުންގެންދާކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ރަނގަޅުވެ، އިގްތިސާދު ކޮޅަށް ޖެހޭނެ ކަމަށް ކަމުގެ މާހިރުން ލަފާކުރެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ނުހުއްޓި ކުރިއަށްދާނަމަ ސަރުކާރުގެ އަމާޒާ އެއްގޮތަށް މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 1.5 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ގެނެވޭނެކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް