ކ. މާލެ
|
15 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ބުދަ 13:04
އަހުމަދު ނަސީމް / މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް
އަހުމަދު ނަސީމް / މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އެންޑީއޭ ރިސްޓްރަކްޗަރ ކުރުން
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ކަންކުރަންވީގޮތް ރަނގަޅަށް ނޭނގޭ - ނަސީމް
 
މިހާރު ދެވެނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރުވާއެއް ނޫން
 
ކުޑަކުދިންނާއި ބިދޭސީން ވެސް މިކަމުގައި ޝާމިލްވާ މިންވަރު ވަނީ އިތުރުވެފައި
 
ގާނޫނީ ގޮތުން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން މަޖިލީހުން ބޭނުންވޭ

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ކަންކުރަންވީގޮތް ރަނގަޅަށް ނޭނގޭ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވީ، ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ (އެންޑީއޭ) ރިސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުންނެވެ. މިނިސްޓަރުގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެއްވުމަށްފަހު މެމްބަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ވެސް ވަނީ ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުުވީ، މިކަމުގައި ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ، މިކަން ކުރަން ރަނގަޅަށް ނޭނގުން ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުރިހާ މައިގަނޑު އެއްޗަކީ މިކަން ކުރަންވީ ގޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅަށް ނޭނގުން އިނގޭތޯ. އެކަން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އަޅުގަނޑަށް ވަޒީފާއެއް ހަވާލުކުރީމާ އެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް އަޅުގަނޑު ދަންނަ ކަމަށް ހެދިގެން އުޅޭ ކަމަށް ވަނީ ވިއްޔާ އަޅުގަނޑަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކާމިޔާބެއް ނުކުރެވޭނެ މިކަމުގައި
އަހުމަދު ނަސީމް / މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކީ ހެލްތް މިނިސްޓްރީއާއި އެންޑީއޭއިން އެކަނި ހައްލު ކުރެވޭނެ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާއި، މިކަމުގައި ކަމާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ މުއައްސަސާއެއްގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަމުގައެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީީތެރިކަން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު މިނިސްޓްރީން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. މިހާރު ދެވެނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނޫންކަން ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށާއި، އެ ދެވޭ ފަރުވާ ދިރާސާކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދޭ ޚާއްސަ ސްޕެޝަލިސްޓުންތަކެއް ރާއްޖޭގައި ނޫޅޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މީހުން ބޭރުން ރެކްރޫޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިއީ ނުރައްކާތެރިކަމެއް ކަމަށާއި، ގާނޫނީ ގޮތުން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން މަޖިލީހުން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ފަރުވާ ފުރިހަމަކޮށް މުޖުތަމަޢަށް ނުކުންނަ މީހުން މުޖުތަމަޢުން ބަލައި ނުގަތުން އެއީ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށާއި، އެ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ދިމާވާ ކަންކަމުގައި ލުއި ހޯދުމަށް އޭޖީ އޮފީހާއެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރިހެބިލިޓޭޝަން އެޕްރޯޗް ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ސައިކޯ ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ނުލިބޭކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ނަސީމް ވިދާޅުވިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ހުރި 186 ހެލްތް ފެސިލިޓީގައި މި ކަންކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަ ޖައްސަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަން ކުރައްވާނެ ކަމަށް ނަސީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ދިރާސާކޮށް ފަރުވާ ދޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ނެތްކަމަށާއި، 5 މެއިގައި މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އެންޑީއޭ އައުމާއެކު އެ ދިރާސާ ފަށާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މަސައްކަތް ކުރާނެ ތަނެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ނަސީމް ވިދާޅުވީ، މިހާރު ހުރި އިމާރާތަކީ މީހުން މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެން ތަނެއް ހިފައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރައީސް މިހާރު ހުއްދަ ދެއްވާފައިވާކަން ނަސީމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިއީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ވަބާ ކަމަށާއި، ކުޑަކުދިންނާއި ބިދޭސީން ވެސް މިކަމުގައި ޝާމިލްވާ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް