ކ. މާލެ
|
11 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 13:20
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)
ބީއެމްއެލް
ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ލޯނު
ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ލޯނަކީ ރަހުނަކާ ނުލައި ދޫކުރާ އެންމެ ކުޑަ އިންޓްރަސްޓް ހިމެނޭ ލޯނު
މި ލޯނަށް ޕްރޮސެސިންގ ފީއެއް ނުނަގާނެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)އިން ހިޔާ ސޯޝަލް ހައުސިންގ ސްކީމުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކާއެކު ފައިނޭންސިންގ ފޯރޮކޮށްދިނުމަށް ތައާރަފުކުރި ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ލޯނަކީ އެއްވެސް ރަހުނަކާ ނުލާ ދޫކުރާ އެންމެ ކުޑަ އިންޓްރަސްޓް ހިމެނޭ ލޯނު ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ޚަބަރުފީތާ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ބީއެމްއެލްގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް މެނޭޖަރ މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވީ މި ލޯނަށް ޕްރޮސެސިންގ ފީއެއް ވެސް ނުނަގާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ލޯން ތައާރަފުކުރީ ސޯޝަލް ހައުސިންގ އަށް އަމާޒުކޮށް، ހިޔާ ފްލެޓްތައް ނިންމުމަށް ބޭނުންވާ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތާއި މަރާމާތައް ކަމަށާއި ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ލޯން ޕްލަސްގެ ދަށުން ތަނަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރުތައް ގަނެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)އިން ހިޔާ ސޯޝަލް ހައުސިންގ ސްކީމުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކާއެކު ފައިނޭންސިންގ ފޯރޮކޮށްދިނުމަށް ތައާރަފުކުރި ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ލޯނާއި ފައިނޭންސިންގއަށް ދާދި ފަހުން ވަނީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން ކަސްޓަމަރުންނަށް މިހާރު އިތުރު ފަރާތަކާއެކު ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެއެވެ. އަދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ބީއެމްއެލުން ބުނީ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މުސާރަ، ކުލި، ވިޔަފާރިން ލިބޭ އާމްދަނީގެ އިތުރުން އެހެނިހެން އާމްދަނީ, ލޯނަށް ހުށަހަޅާއިރު ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމަށާއި، ލޯނުގައި ބައިވެރިވާ އިތުރު ބައިވެރިންނަކީ ލޯނު ނަގާފަރާތް ނުވަތަ ފްލެޓްގެ ވެރިފަރާތާ އާއިލީ ގޮތުން ގުޅުންހުރި ފަރާތެއްކަމުގައި ވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އާއިލާގެ މަންމަ، ބައްޕަ، ކައިވެނީގެ ގޮތުން ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް، އެއްބަނޑު/އެއްބަފާ މީހުން، ދަރިން، މާމަ، ކާފަ އަދި މާމަ/ކާފަ ދަރިން ހިމެނިދާނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުނެއެވެ.

ބީއެމްއެލުން ބުނީ ހޯމް އިމްޕްރޫމަންޓް ލޯނުގެ ދަށުން އައު ފްލެޓްތަކުގެ ފިނިޝިންގ އަދި ފަރުނީޗަރު ބޭނުންތަކަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް 25،000 ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 150،000 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް ލޯނު ދޫކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރަހުނަކާ ނުލައި ދޫކުރާ އެހެން ލޯނުތަކަށްވުރެ ކުޑަ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓެއް ކަމަށްވާ 12 އިންސައްތާގައި ދޫކުރާ މި ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް 5 އަހަރުގެ މުއްދަތެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުނެއެވެ.

ބީއެމްއެލުން ބުނީ މި ބަދަލާއެކު، ހިޔާ ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ތައާރަފް ކުރެވުނު ލޯނުގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ފްލެޓް އަދި ރޯ ހައުސް ގަނެފައިވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފިނިޝިންގ މަސައްކަތަށާއި ފަރުނީޗަރު ގަތުމަށް ބޭންކުން ތައާރަފް ކުރި ހޯމް އިމްޕްރޫމަންޓް ލޯން ޕްލަސް ލޯނަށް ވެސް ބަދަލުތައް ގެނެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ލޯނުގެ ދަށުން, ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް 25،000 ރުފިޔާ އިން ފެށިގެން 300،000 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް ލޯނު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. ލޯނުގެ ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމަށް 5 އަހަރުގެ މުއްދަތެއް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އެއްވެސް ރަހުނެއް ބަހައްޓަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ބީއެމްލުން ބުނެއެވެ. އަދި މިލޯނުވެސް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަހުނަކާ ނުލައި ބޭންކުން ދޫކުރާ ލޯނުތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަށް ވުރެ ދަށް އަދަދެއް ކަމަށްވާ 12 އިންސައްތާގައި ކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުނެއެވެ.

މި ބަދަލުތައް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ފައިނޭންސިންގ އަދި ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ފައިނޭންސިންގ ޕްލަސްއަށް ވެސް ވަނީ ގެނެވިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
- ކޮމެންޓް