ކ. މާލެ
|
9 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 12:57
ނ. ނަރުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު
ނ. ނަރުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު
ރާއްޖެއެމްވީ
ހެލްތް ސެންޓަރުތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް
ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ރައީސްއަށް: ހައްލުކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވި!
 
މި ސަރުކާރާއެކު ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމަށް ވަނީ އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައި
 
މިހުރިހާ ކަމެއްވެސް ހައްލުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި
 
އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށް ހުށަހެޅީ ބަޖެޓު ވަކިނުކުރުމުގެ މައްސަލަ

އަތޮޅުތެރޭގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

އަތޮޅުތެރޭގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް 22 ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް ސިޔާސީ ގޮތުން އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުން ވަނީ މާލެ ވަޑައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ ޚަބަރު ފީތާ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސިޔާސީ ގޮތުން އއ. ފެރިދޫ ހެލްތު ސެންޓަރަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މަރިޔަމް މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ބައްދަލުކުރައްވައި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުތަކުގައި ހުރި ދަތިތައް ހިއްސާކުރައްވާފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެމްބިއުލަންސް ނެތުމުގެ މައްސަލައާއި، ހެލްތު ސެންޓަރުތަކުގެ ބަޖެޓު ވަކިވެފައި ނެތުމުގެ މައްސަލައާއި، އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މުވައްޒަފުން ނެތުމުގެ މައްސަލައާއި، ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމާއި، އަދިވެސް މިނޫން މައްސަލަތަކެއް ވެސް ހުށަހަޅާފައިވާނެ ކަމަށް މަރިޔަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަންކަން ރައީސްއަށް ހުށަހެޅުމުން ވަރަށް އުންމީދީ ޖަވާބެއް ލިބުނު ކަމަށް މަރިޔަމް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ބައްދަލުކުރައްވައި ހުށަހެޅުއްވި ހުރިހާ މައްސަލައަކަށް ވެސް ހައްލު ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި ކަމަށް މަރިޔަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން ހެލްތް ސެންޓަރުތަކަށް ވަކި ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅިގެންދާނެ ކަމަށާއި، އެ ބަޖެޓު ބޭނުންކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ހެލްތު ސެންޓަރުތަކަށް ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ދެއްވި ކަމަށް މަރިޔަމް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ ސަބަބުން ހެލްތު ސެންޓަރުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށާއި، އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުމަށް ވެސް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް މަރިޔަމް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި އެންސްޕާއާއެކު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކޮށްދެއްވާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވި ކަމަށް މަރިޔަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޚަބަރު ފީތާ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސިޔާސީ ގޮތުން ނ. ނަރުދޫ ހެލްތު ސެންޓަރަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މުސްތަފާ މޫސާ ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމަށް ވަރަށް ބޮޑު އިންގިލާބީ ބަދަލެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. މިގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި، ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ތަނަށް ހަމަކޮށްދެއްވާފައިވާކަން މުސްތަފާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ މުހިންމު އަމާޒަކަށް ވާއިރު، ރަށްރަށުގެ ހެލްތް ސެންޓަރުތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން ގެންދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މޯބައިލް ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް ރަށްރަށަށް ތައާރަފުކުރުމާއި، ބަލި މީހާއަށް ބޭނުންވާ އެންމެ އާދައިގެ ފަރުވާ ދެވޭނެ ފެންވަރަށް ސިއްހީ މަރުކަޒުތައް ވަނީ ތަރައްގީކޮށްފައެވެ. މީގެ ސަބަބުން ބަލި މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ ނުދެވި ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރަން ޖެހި، އެހެން ރަށްރަށުގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ބަލި މީހުން ފޮނުވަން ޖެހޭ ޖެހުމަށް ލުއި ލިބިގެން ގޮސްފައިވާކަން ހޮސްޕިޓަލުތަކުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް