ކ. މާލެ
|
8 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ބުދަ 13:03
ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
އެޑިޝަން.އެމްވީ
ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގެ ބަޖެޓް
ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގެ ބަޖެޓް ވަކިކޮށްދެއްވުމަަށް މެމްބަރުން ގޮވާލައްވައިފި
 
މިހާރު ޖެހެނީ ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރުމަށް އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ސަލާން ޖަހަން
 
ބޭސް ފިހާރަތަކުން ބޭސް ލިބެން ނުހުރޭ

ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގެ ބަޖެޓް ވަކިކޮށްދެއްވުމަަށް މެމްބަރުން ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

މެމްބަރުން މިގޮތަށް ގޮވާލެއްވީ، ހދ. ނޮޅިވަރަމްގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެ، ބަލި މީހުން އުފުލުމަށް އެމްބިއުލާންސެއް ނެތުމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލައަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވީ، މިހާރު ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލައަކީ، ޒަމާނުއްސުރެ ސިއްޙީ ދާއިރާ ހިންގަމުން އައި ގޮތުން ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ކަނޑައަޅާއިރު، ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގެ ބަޖެޓް ވަކި ކޮށްދެއްވުމަަށް މެމްބަރު ގޮވާލެއްވިއެވެ. ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުން އަމިއްލައަށް ކަންކަން މެނޭޖް ކުރުމުގެ މަގުފަހިވެގެން ދިޔުމަކީ އެދިލައްވާ ކަމެއް ކަމަށް މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގައި މި މައްސަލަ ސިޔާސީ ނުކުރައްވައި، ޒިންމާދާރު ކަމާއެކު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އިޖާބަދެއްވި ނަމަ މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެވުނީސް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ވެކްސިން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ގާނޫނެއް ހަދައިގެން ނޫންނަމަ ވެކްސިން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުނަމުން ދިޔަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު ދިމާވެގެން މިއުޅޭ މައްސަލައަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ސިއްޙީ ނިޒާމު ބައްޓަންވެފައި އޮތްގޮތުން ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލައެއް. އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ކަނޑައަޅާއިރު، އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގެ ބަޖެޓް ވަކިވާން
އަހުމަދު ސަލީމް / ހޯރަފުށި ދާއިރާ

ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް ލިބޭ ބަޖެޓް އެރަށެއްގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ހޭދަ ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ހެދުން މުހިއްމު ކަމަށް ކެލާ ދައިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. މެމްބަރު ވިދާޅުވީ، ކުރިން ޖެހެނީ، ކަންކަން ކުރަން ސަރުކާރަށް ސަލާން ޖަހަން ކަމަށެވެ. މިހާރު ޖެހެނީ ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރުމަށް އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ސަލާން ޖަހަން ކަމަށެވެ. ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގެ ބަޖެޓް ޚަރަދުކުރުމަށް އެ މަރުކަޒަކަށް ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ ގޮތަށް ހެދިއްޖެނަމަ ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް މެމްބަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް ލިބޭ ބަޖެޓް އެތަނަކުން ޚަރަދުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަދައިދޭން ޖެހޭ. ކުރީގައި ސަރުކާރަށް ސަލާން ޖަހަން، މިހާރު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ސަލާން ޖަހަން. ބަޖެޓް ވަކިކޮށް ކޮންޓްރޯން އޮންނަ ގޮތަށް ހެދުން މުހިއްމު
އިބްރާހީމް ޝަރީފް / ކެލާ ދާއިރާ

ރަށްރަށުގައި ހުންނަ އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރަތަކުން ބޭސް ލިބެން ނުހުންނަ ކަމަށް ވެސް މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ރަށްރަށުގައި އުޅޭ ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ތަކުލީފުތަކެއް އުފުލަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެކަމަށް ހައްލެއް ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށް މެމްބަރު ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް