ކ. މާލެ
|
1 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ބުދަ 15:35
ގަމުގައި ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ގަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަފްލާއެއްގައި އިއުލާންކުރައްވަނީ
ގަމުގައި ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ގަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަފްލާއެއްގައި އިއުލާންކުރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް
ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށް އަންނަ ހަފުތާގައި ޓީމެއް ރާއްޖެ އަންނަނީ
 
ޓީމު އަންނަ ހަފުތާގައި ރާއްޖެއައިސް މަސައްކަތްތައް ފަށާނެ
 
ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ވަނީ ހިމަނާފައި
 
މިއީ އިންޑިއާގެ އެހީގައި ގާއިމްކުރާ ހޮސްޕިޓަލެއް

ސަރުކާރުގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތް ތަރައްގީކޮށް ލާމަރުކަޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރާ ފުރަަތަމަ ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް އެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް އަންނަ ހަފުތާގައި ޓީމެއް ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވީ އަންނަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ލ. ގަމު ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް ހެދުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޓީމެއް ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޓީމް ވަޑައިގަންނަވަނީ ޑީޓެއިލް ޕްރޮޖެކްޓް ރިވިއު ހެދުމަށް ކަމަށާއި، ރިވިއު ހެދުމަށްފަހު ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ.

ހައްދުންމަތީގެ ދެ ރަށަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ގަމަށް ވަޑައިގެން، އެ ރަށުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަރައްޤީގެ ތިން މަޝްރޫޢެއްގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން، އެ ތިން ޚިދުމަތް އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައި، ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގެ ދަށުން އަޅާ ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ތެރޭގައި، ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ، އެ ހޮސްޕިޓަލް، ލ. އަތޮޅު ގަމުގައި އެޅުން ކަމަށެވެ.

މި ހޮސްޕިޓަލަކީ އިންޑިއާގެ އެހީގެ ދަށުގައި އަޅާ ހޮސްޕިޓަލެއްކަމުން، މިއާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް، އިންޑިއާ ސަރުކާރާ ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޭރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ލަސްތަކެއްނުވެ އެކަމާބެހޭ ނިންމުންތައް ނިމި، އެ ހޮސްޕިޓަލް ޢަމަލީގޮތުން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް، 2021 ވަނަ އަހަރު ފެށިގެންދާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ލ. ގަމުގައި ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާޙިމް އަމީރު ވެސް ވަނީ މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް މަޖިލީހަށް އިއްވަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ސިއްހީ ދާއިރާއިން އަލަށް ފެށުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުހިންމު އެއް މަޝްރޫއަކީ ލ. ގަމުގައި ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މި މަޝްރޫއު ވެގެންދާނީ ކެންސަރާއި، ގައިންގަޔަށް ނާރާ އެހެނިހެން ބަލިތަކުގައި މަރުވާ އަދަދު 2018 ގައި ހުރި މިންވަރުން 15 އިންސައްތަ ދަށް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހިފާފައިވާ އަމާޒަށް ވާސިލުވުމަށް މުހިންމު މަޝްރޫއަކަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް ފުރަތަމަ އެޅުމަށް ނިންމީ ހުޅުމާލޭގައެވެ. އެކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ނިމިގެންދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއެވެ. އިންޑިއާއާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު މުހިންމު 4 އެއްބަސްވުމެއް ބަދަލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މޯދީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެ ގައުމުން ރާއްޖެއަށް ގިނަ އެހީތަކެއް ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހުޅުމާލޭގައި ކެންސަރުގެ ހޮސްޕިޓަލަކާއި ކްރިކެޓް ދަނޑެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯދީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލެއް ރާއްޖޭގައި އެޅުމަަށް ނިންމާފައިވާ އިރު، ކެންސަރު ބައްޔަކީ އާސަންދައިގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން އެންމެ ގިނައިން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ބަލިކަމަށް އާސަންދައިގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިންޑިއާ ސިފައިންނޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަ ދައްކަނީ ފިތުނަ އުފެއްދުމަށް: އަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
5 އަހަރު ވެގެންދިޔަ އިރު އިންޑިއާ ސިފައިން އަރާ ރާއްޖެ ހިފައިފިތޯ؟
އެއީ ކުރީ ސަރުކާރުން ގޮތް ނިންމާފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކެއް، މިސަރުކާރުން ގެނައި ބަދަލާއެކު ލުއި ލިބިފައިވޭ - ރައީސް
އިންތިޚާބު އެއްބުރުން ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސީލްކޮށް، ތައްގަނޑު ޖަހާނީ އައްޑޫ ސިޓީން - ރައީސް
އުތުރު ތިލަފަޅާއި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބޭ ވާހަކަ ހިމަނައިގެން ދައުރުކުރަމުންދަނީ ފޭކް ސިޓީތަކެއް، މައްސަލަ ބަލަން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅައިފި
ޖަޒީރާ ރާއްޖެ އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެއަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކެންޑިޑޭޓު އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ރަނިންމޭޓު އިބޫއަސްލަމް
ފިނޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހަދާނަން – ރައީސް
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގެ ޚާއްސަ މެހެމާނަކަށް، ރައީސް ސާލިހު!