ކ. މާލެ
|
27 އޯގަސްޓް 2021 | ހުކުރު 14:59
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ހާރިޖީ ވުޒާރާ
ކޮޕް26 ބައްދަލުވުން
ކޮޕް26ން ނެރޭ ނަތީޖާ ވާނީ އިންސާނުންގެ ދިރިތިބުމާއި ގުޅިފައިވާ ނަތީޖާއަކަށް: ޝާހިދު
 
މި ބައްދަލުވުމުގައި މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭ ގިނަ ކަންކަން ނިންމިގެން ދާނެ
 
އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ބައްދަލުވުން އޮންނާނެ

ކޮޕް26ން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރުމަކީ އިންސާނުންގެ ދިރިތިބުމާ ގުޅިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޖަޕާނުގެ ނިކެއި ނޫހަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައެވެ. މި އިންޓަރވިއުގައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު އޮންނަ މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ބައްދަލުވުން، ކޮޕް26ން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދުމަކީ އިންސާނުންގެ ދިރިތިބުމާއި ގުޅިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ރާއްޖެ ފަދަ ކުޑަ ގައުމަކަށް މޫސުމީ ބަދަލުތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ބޮޑުކަމަށާއި، މިހާރުވެސް މިކަމުގެ ސަބަބުން އެކި ކަންކަމާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މި ކޮންފަރެންސުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ ބައެއްގެ ފުރާނައާއި ގުޅިފައިވާ ނިންމުންތަކަކަށް ވާނެ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ކޮޕް26 ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގްލެސްގޯގައެވެ.

މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ ކޮޕް26 ގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ އަލޮކް ޝަރްމާއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. އަލޮކް ޝަރުމާއާއެކު މިނިސްޓަރ ޝާހިދު، ލަންޑަންގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ދައުރުގައި ރިޔާސަތުން އިސްކަން ދެއްވާނެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި، ކޮޕް26 އަށް ތައްޔާރުވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ވަނީ އަލޮކް ޝަރްމާއަށް އަރުވާފައެވެ.

މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ދުނިޔެއަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު ކަންތައްތަކަކީ މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާއިރު އިސްކަން ދެއްވާނެ ކަންތައްތަކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް