ކ. މާލެ
|
27 އޯގަސްޓް 2021 | ހުކުރު 07:29
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ހާރިޖީ ވުޒާރާ
ކާބުލް އެއަރޕޯޓުގައި ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާ
އަފްޣާނިސްތާނުގެ ކާބުލް އެއަރޕޯޓުގައި ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާ، މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ކުށްވެރިކުރައްވައިފި
 
އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރައްޔިތުންނާއެކު އެ ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި
 
ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް މުޅި ދުނިޔެ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި
 
މިނިސްޓަރު ވަނީ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެ ފުރާނަ ގެއްލިގެން ދިޔަ ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާ ކުއްވެރުކުރައްވާފައި

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ކާބުލް އެއަރޕޯޓުގެ ބޭރުގައި ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަދި އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކުށްވެރިކުރައްވައިފިއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެ ފުރާނަ ގެއްލިގެން ދިޔަ ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާ ކުއްވެރިކުރައްވާ ކަމަށާއި މިހަމާލާގައި އަނިޔާ ލިބުނު އަދި ފުރާނަ ގެއްލުނު ފަރާތްތަކުގެ އާއިލާތަކަށް ހެޔޮ ދުއާކުރައްވާކަމަށެވެ. އަދި ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް މުޅި ދުނިޔެ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރައްޔިތުންނާއެކު އެރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނުން ފައިބަން ބޭނުންވާ މީހުން ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް ކާބުލް އެއަރޕޯޓުގައި ހިނގަމުންދަނިކޮށް ކާބުލް އެއަރޕޯޓު ބޭރުގައި ބާރުގަދަ ގޮވުންތަކެއް ގޮވާފައިވާއިރު، މި ހާދިސާގައި އާންމުންގެ އިތުރުން އެމެރިކާގެ 13 ސިފައިން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކައެވެ.

އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުންނާއި ހަވާލާދީ އަލްޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ހަމަލާތަކުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ކޮން ބައެއްތޯ ބެލުމުގެ ތަހުގީގުދަނީ ކުރިޔަށެވެ. އަދި މިކަމުގެ ފަހަތުގައިވާ ބަޔަކީ އައިއެސްގެ ޚުރާސަން ގްރޫޕްކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

އައިއެސްގެ ޚުރާސަން ޖަމާއަތަކީ އެމެރިކާ އާއި ޠާލިބާނުންނާ ވެސް ދެކޮޅު ޖަމާއަތެކެވެ. މި ޖަމާއަތް އަފްޣާނިސްތާނުގައި އުފެދިފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މިއީ ޠާލިބާން ޖަމާއަތުގެ ތެރެއިން އެޖަމާއަތާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައިތިބި ހަނގުރާމަވެރިން ބޭނުންކޮށްގެން އައިއެސްއިން އެސަރަހައްދުގައި އުފައްދާފައިވާ ޖަމާއަތެކެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ކޮންޓްރޯލް ޠާލިބާނުން ނެގުމާއެކު އަފްޣާނިސްތާނުން ފައިބަން ބޭނުންވާ އެތައް ހާސް ބަޔަކު އަންނަނީ ކާބުލް އެއަރޕޯޓަށް ޖަމާވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވި 10 ވަރަކަށް ދުވަހު ވެސް ކާބުލް އެއަރޕޯޓް ހުންނަ ސަރަހައްދު ވަނީ މީހުން ގިނަވެ ތޮއްޖެހިފައެވެ. އަފްޣާނިސްތާނުގައި ތިބި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ފައުޖުތަކާއި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ މީހުންގެ އިތުރުން އަފްޣާން ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގައުމު ދޫކޮށްދާން ބޭނުންވާ މީހުން ގައުމުން ބޭލުމުގެ ކަންކަން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެގޮތުން އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ފްލައިޓެއް ކޮންމެ 39 މިނެޓަކުން ކާބުލް އެއަރޕޯޓުން މީހުން ގޮވައިގެން ފުރާކަމަށް އަލްޖަޒީރާއިން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. މިހާތަނަށް އައިއިރު 88،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އަފްޣާނިސްތާނުން ބޭލިފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް