ކ. މާލެ
|
21 އޯގަސްޓް 2021 | ހޮނިހިރު 22:55
ޝައުކަތުގެ ބޮލަށް ވަޒަން އަރައި ނިޔާވި ހާދިސާއަށް 10 އަހަރު ވަނީ
ޝައުކަތުގެ ބޮލަށް ވަޒަން އަރައި ނިޔާވި ހާދިސާއަށް 10 އަހަރު ވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ޝައުކަތުގެ ބޮލަށް ވަޒަން އެރި ހާދިސާ
ބައްޕަގެ އޮތީ އެންމެ އެދުމެއް، ދަރިފުޅުގެ ބޮލަށް ވަޒަންއެރި ހާދިސާ ރަނގަޅަށް ތަހުގީގުކޮށްދީ!
 
ޝައުކަތު ބޮލަށް ވަޒަން އަރައި ނިޔާވީ 2011 އޮގަސްޓް 28ގައި
 
ކުރިމަތީގައި ހުރި އޮފިސަރުގެ ބަޑީގައި ވަޒަނެއް އޮތްކަން ޚުދު އެ އޮފިސަރަކަށްވެސް ނޭނގޭ
 
ނިއްކުރިއަށް އެރި ވަޒަން ހުރީ ފަހަތުން ނުކުމެފައި

ދިވެހި ސިފައިންގެ ތެރެއިން ޒުވާނެއްގެ ބޮލަށް ވަޒަން އަރައި ނިޔާވި ޚަބަރާއެކު ގައުމު ސިއްސުވާލީ 2011 އޮގަސްޓް 28ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:15 ހާއިރުއެވެ. އެ ދުވަސްވަރަކީ, އެއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރުގައި ރާއްޖޭގައި ސާރކް ސަމިޓް ބޭއްވުމަށް ތަމްރީނުތައް ހަދަމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރެވެ. މުޅި ގައުމު އެކަމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައިރު, ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ތަމްރީނުތައްވެސް އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިޔައީ ކުރިއަށެވެ.

ލ ކައްދޫގައި ތަމްރީނުތައް ފުރިހަމަ ކުރަމުން ދިޔަ ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ރ. އަލިފުށީ ޝަބާނާ، އިބްރާހިމް ޝައުކަތުވެސް ހިމެނުނެވެ. ޝައުކަތު އެވަގުތު ދިޔައީ, ކައްދޫގައި ބޮޑީގާޑް ޓްރެއިނިން ހަދަމުންނެވެ. އާދައިގެ މަތިން ތަމްރީނުތައް ފުރިހަމަ ކުރަމުން ދިޔަ ދުވަހެކެވެ. އެދުވަހުގެ ތަމްރީނުތަކުގައި ހިމެނުނު ލައިވް ފަޔަރިން ނިންމުމަށްފަހު ޕްރެކްޓިސް ސެޝަނަށް ހުރިހާ އެންމެ ތައްޔާރުވީ, ބަޑީގައި ހުރި ވަޒަންތައް ނެގުމަށްފަހުއެވެ. ޕްރެކްޓިސް ސެޝަނަށް މައިދާނަށް ނުކުތް އިރުވެސް އެފަދަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއް ހިނގާފާނެ ދުވަހެއްކަމަށް އެއްވެސް އޮފިސަރެއްގެ ހިތަށްވެސް ގެނެވިފައި ނެތެވެ.

އެ ސެޝަނަކީ ވަޒަނަކާ ނުލައި ކުރިއަށްގެންދާ ޕާރޓްނަރ ސެޝަނެކެވެ. އެކަކު އަނެކެއްގެ ކުރިމަތީގައި ހުރެގެން ޕްރެކްޓިސް ފެށިއިރު, ޝައުކަތުގެ ކުރިމަތީގައި ހުރި އޮފިސަރުގެ ބަޑީގައި ވަޒަނެއް އޮތްކަން ޚުދު އެ އޮފިސަރަކަށްވެސް ނޭމގެއެވެ. ސެޝަން ފެށި ޝައުކަތުގެ ބޮލަށް ވަޒަން އެރުމާއެކު މުޅި މައިދާން ހަމަހިމޭންވިއެވެ. ޝައުކަތުގެ މުޅި ހަށިގަނޑު ލެއިން ފޯވިއެވެ. ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ލަ.ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނެވެ. ނިތްކުރިއަށް އެރި ވަޒަން ހުރީ ފަހަތުން ނުކުމެފައެވެ. އެހެންކަމުން ޝައުކަތުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތެއް ނުކުރެވުނެވެ.

ޝައުކަތުގެ ހަށިގަނޑު މާލެ ގެނައި "ރެހެންދި" ހެލިކޮޕްޓަރުގައެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާގެ އުފަން ރަށަށް ގެންގޮސް ރަސްމީ އިއްޒަތުގައި އަލިފުށީގައި ވަޅުލިއެވެ.

ހާދިސަ ހިނގަން މެދުވެރި ސަބަބު މިހާތަނަށް އެނގިފައި ނެތްނަމަވެސް ހާދިސާ ހިނގުމާއެކު ޚާއްސަ ތަހުގީގު ޓީމެއް ވަގުތުން ކައްދޫއަށް ގޮސް ތަހުގީގުތައް ފެށިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެހާދިސާގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓު އާއިލާއާވެސް ހިއްސާ ކޮށްފައި ނެތެވެ.

ޝައުކަތު ނިޔާވުމާއެކު އޭރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު, ޝައުކަތުގެ ބައްޕަ, އަހުމަދު ވަހީދަށް ގުޅުއްވިއެވެ. އަދި އާއިލާއިން ބޭނުވަނީ ކޮންކަމެއްތޯ ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ. ޘައުކަތުގެ ބައްޕަ ވިދާޅުވީ, ބޭނުންވަނީ, އެ ހާދިސާ ހިނގައި ދިޔަ ގޮތް ރަނގަޅަށް ތަހުގީގު ކުރުމަށްފަހު ތަހުގީގުު ރިޕޯޓު ކަމަށާއި, ޝައުކަތުގެ ހަށިގަނޑު އޭނާގެ އުފަން ރަށް ކަމަށްވާ އަލިފުއްޓަށް ގެންގޮސް ދެއްވުމަށް ކަމަަށެވެ.

\އެކަން ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ނަޝީދު ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ޝައުކަތުގެ ބައްޕަ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޝައުކަތުގެ ބައްފަ ވިދާޅުވީ, މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އެ ރިޕޯޓު ލިބިފައި ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންނަވެސް އޭރު އެދިވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް ޝައުކަތުގެ ހަށިގަނޑު އަލިފުއްޓަށް ގެންގޮސް ދެއްވި ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު އެދުނީ, އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުގެ ދަރިފުޅު ނިޔާވި ގޮތް ރަނގަޅަށް އިސްލާމީ ޝަރީއަތުން ނިންމަވާ ދެއްވައި, އެކަން އަޅުގަނޑުގެ ދަރިންނާ ހަމައަށް އަދި އަޅުގަނޑަށް އެ ރިޕޯޓު ލިބޭނެ ގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވުމަށް, ވިދާޅުވީ, އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ތިޔަ ކަންތައް އުފަލާއެކު ކޮށްދެއްވައި ޝައުކަތުގެ ބައްޕައަށް އެ ރިޕޯޓު ދޭނެ ކަމަށް.
އަހުމަދު ވަހީދު, ޝައުކަތުގެ ބައްޕަ

އެ ބައްޕަގެ މިހާރުވެސް އޮތީ އެންމެ އެދުމެކެވެ. އެއީ, އެ ރިޕޯޓު ލިބުމެވެ. ދަރިފުޅު މި ދުނިޔެއާ ވަކިވެގެން ދިޔަ ގޮތް ސާފުކޮށް އެނގުން އެއީ ބައްޕަގެ އެދުމެވެ. ޝައުކަތު ނިޔާވިއިރު 5 އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ހުއްޓެވެ. ޝައުކަތުގެ ބައްޕަ ވިދާޅުވީ, އެ ދަރިފުޅުގެ ބައްޕަ ނިޔާވިގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލުކުރާ ދުވަހަކު އެ ރިޕޯޓު އޮތުމުން ސުވާލުތަކަށްވެސް ޖަވާބު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
6%
1%
88%
6%
0%
0%
ކޮމެންޓް
22 އޯގަސްޓް 2021 | އާދީއްތަ 10:30
ހަތާ
މާލަހެއް ނުވެ ވެރިކަން ބަގަަވަަތަކުން ވައްޓާލައިފި ދެން ކޮން ތަހުޤީޤެއް ދެން ކޮން ރިޕޯރޓެއް. އޭގެފަހުން ވެރިކަމަށް ގަދަކަމުނ ސަވާރުވީ މީހުނާ ސުވާލުކުރޭ