ކ. މާލެ
|
24 ޖުލައި 2021 | ހޮނިހިރު 12:42
ފުލުހެއް ކުއްތާއެއް ގޮވައިގެން،
ފުލުހެއް ކުއްތާއެއް ގޮވައިގެން،
ޕޮލިސް
ސެކިއުރިޓީގެ ކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ކުއްތާ ސްކޮޑު
ކުއްތާ ސްކޮޑު ގެންގުޅޭ ނިޒާމަކީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ނޫން: ޝަރީފު
 
މިނިޒާމު ގާއިމް ކުރުމަށް ޚަރަދުތަކެއް ހިނގާނެ
 
ކުއްތާ ގެންގުޅުމުގައި ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރަންޖެހޭ
 
ކުއްތާ ގެންގުޅެންޏާ ވަރަށް ބޮޑަށް ތަމްރީނުވެ އެޓޭޗްވާން ޖެހޭ

ވޭލާނާ އިންޓާނޭޝަން އެއާޕޯޓުގައި ސެކިއުރިޓީގެ ކަންކަމުގައި ކުއްތާ ސްކޮޑު ގެންގުޅޭ ނިޒާމަކީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ނޫން ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އަބްދުﷲ ޝަރީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝަަރީފު ވިދާޅުވީ، ކުއްތާ ބަލަހައްޓާ އެގެންގުޅެނީ ފުލުހުން ކަމަށާއި، މިހާރު ކުއްތާ ސްކޮޑުން މާބޮޑު ކާމިޔާބީތަކެއް ނުލިބޭ ކަމަށެވެ. ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ކުއްތާ ގެންގުޅެން އެއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޓްރެއިންވެ އެޓޭޗްވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖެއަކީ އިސްލާމީ ގައުމަކަށްވެފައި، މާހައުލަށް މާ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މީހުންގެ ކައިރީގައި ކުއްތާ އުޅެން ވެސް ބައެއް މީހުން ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ކުއްތާ ގެންގުޅުމުގައި ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ހިނގާފައިދާ މީހާއަށް ކުއްތާ ނުފެންނަ ގޮތަށް ޕާތުވޭއެއް ހަދައި ވައިގެ ޒަރިއްޔާއިން ދެނެގަނެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. މިއީ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި މިހާރު ގާއިމްކޮށްފައިވާ ނިޒާމެއްކަން ޝަރީފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ދުނިޔޭގައި އެބަހުއްޓޭ ނިޒާމު، އެގާއިމް ކުރެވޭނެ. އަނެއް ނިޒާމަކީ ބްލޯވިންގް ބްލޯކުރާ ގޮތަށް. އޭގެ މާނައަކީ ކުއްތާ ޕަސެންޖަރަކަށް ނުފެންނާނެ. އެހުންނަނީ ކުއްތާ ހިނގާނީ ޕާތްވޭއެއްގައި ބްލޯވަރު ހަރުކޮށްފައި ވައި އަންނަ ގޮތަށް ހަދާފައި ޕަސެންޖަރު އެވައި ދާއިރު ކުއްތާ ނުފެނި އޭނައާ އެއްވަރަށް ދާނެ. އޭނަ ގައިގައި އެއްވެސް ކަމެއް ހުރެއްޖެއްޔާ އެވައިން ދާނެ. އެކަހަލަ ނިޒާމުތަކެއް ހުންނާނެ ގާއިމް ކުރެވޭނެ. ރާއްޖެއަށް ވާ ގޮތަކީ އޭރު ވެސް ވަންނަތާ ކައިރީގައި ގޭޓް ކައިރީގައި ކުއްތާ ބާއްވައިގެން އަސްލު އިފެކްޓެއް ނޫން.
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އަބްދުﷲ ޝަރީފު

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ކުއްތާ ބޭނުންކުރާ ނަމަ ރަނގަޅު ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން އެކަން ކުރެވޭނެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ. އަދި މިނިޒާމު ގާއިމް ކުރުމަށް ޚަރަދުތަކެއް ދާނެ ކަމަށާއި، ބަޖެޓެއް ބޭނުންވާކަން ޝަރީފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް