ކ. މާލެ
|
22 ޖުލައި 2021 | ބުރާސްފަތި 13:30
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް
ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން
އަހަރު ނިންމާލާއިރު 1 ވަނައިގައި އޮންނާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ އިންޑިއާ - މައުސޫމް
 
އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލާފައި ވަނީ ޖުލައި 15 ގައި
 
އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އަންނަ ގައުމަށް އިންޑިއާ ވެގެންދިއުން ގާތް
 
މިހާރުވެސް ރަޝިއާ މާކެޓުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރިއަށް

މިއަހަރު ނިންމާލާއިރު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ އިންޑިއާއިން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ 'ވިޔަފާރި މިއަދު' ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވަނީ ފަތުރުވެރިކަން އަލުން ފަށައިގަނެ، ދެކުނު އޭޝިއާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމާ ހަމައަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ އިންޑިއާއިން ކަމަށާއި އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިން އައުން މެދުކެނޑުމުން އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އަންނަ ގައުމަކަށް ރަޝިއާ ވެގެން ދިޔަކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިން އަންނަން ފެށުމާއެކު އަހަރު ނިމޭއިރު، އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އަންނަ ގައުމަށް އިންޑިއާ ވެގެންދިއުން ގާތްކަމަށް މިނިސްޓަރ މައުސޫމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ މައުސޫމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އޮންނަ ސަރަހައްދުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާއާ ކައިރި ކަމަށާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުން ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން ރަޝިއާއަށް ވުރެ އިތުރުވުން ގާތްކަމަށެވެ. ރަޝިއާއިން ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މަދުވެގެން ނުދާނެ ކަމަށާއި މިހާރުވެސް ރަޝިއާ މާކެޓުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ޔޫއޭއީ ފަދަ އަރަބި ގައުމުތަކުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެސަރަހައްދުން ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން އަންނަކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އައި އިރު، ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ 24.3 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީީ ރަޝިއާގެ ފަތުރުވެރިންނެވެ. އަދި އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިން ހިއްސާކުރަނީ 16.5 އިންސައްތައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އަންނަ 10 ގައުމުގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނެނީ ޖަރުމަން، ޔޫކްރެއިން، އެމެރިކާ، ކަޒަކިސްތާން، އިނގިރޭސިވިލާތް އަދި ސައުދި އަރަބިއްޔާގެ އިތުރުން ރޫމޭނިއާ އާއި ފްރާންސްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
23 ޖުލައި 2021 | ހުކުރު 18:49
ބަކުރީޒް
ރާއްޖޭގެ ލީޑިންގ މާރކެޓްއަކީ އިންޑިޔާއަށް ވުމަކީ އެހާ އުފާވެރި ހަބަރެެއް ނޫން. އެންމެ ކުރީން ރާއްޖޭގެ ލީޑިންގ މާރކެޓްއަކީ ޔޫރަޕް.. އެހެން އޮވެފަ ޔޫރަޕް ފަހަތަށް ޖައްސާފަ ޗައިނާ ޓޫރިސްޓުން އެންމެ ގިނައިން އަންނަން ފެށީމަ ވީ ކިހިނެތް؟ މިހާރު ތިބުނީ ޗައިނާއަށްވުރެވެސް އިންޑިޔާ މާރކެޓް ލީޑް ކުރާނެ ކަމަށް.. އިންޑިިޔާ ޓޫރިސްޓުންނަކީ އެހާ ސްޕެންޑް ކުރާ ބައެއް ނޫން.. އެހާވަރަށް ނެގޯޝިއޭޓް ކުރާނެ. ޑިމާންޑް ކުރާނެ.. އެންމެ ފަހުން ސާރވިސް ދޭން ތިބޭ މީހުން ފޫހިވެގެން ސާވިސް ކޮލިޓީ ދާނީ ދަށަށް