ކ. މާލެ
|
18 ޖުލައި 2021 | އާދީއްތަ 15:47
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިއުޑީސީ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިއުޑީސީ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސްގެ ހަނިމާދޫ ދަތުރުފުޅު
ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓު މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދިޔުމުގައި ދިމާވި މައްސަލައަށް ހައްލު ލިބިއްޖެ
 
ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނު

ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދިޔުމުގައި ދިމާވި މައްސަލައަށް ހައްލު ލިބިއްޖެ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ހަނިމާދޫގެ ބައެއް ރައްޔިތުންނާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހު ކުރައްވާފައެވެ. މި މަޝްރޫއާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސާ ހިއްސާކޮށް، އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

އެއަރޕޯޓްގެ މަޝްރޫއު މިހާރު އޮތީ މަޑު ޖެހިފައެވެ. ރަށުގެ ބިމުން ބޮޑު ބައެއް މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ރަށުގެ ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އައީ ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

ރައީސާއެކު ކުރިއަށްގެންދެވި މަޝްވަރާތަކުގައި މިކަމަށް ހައްލުގެނައުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވި އެއްބަސްވުމަކަށްވަނީ އާދެވިފައެވެ. އެގޮތުން އެެއަރޕޯޓްގެ ސަޕޯޓް ސަރވިސް އިމާރާތްތައް އެޅުމަށް ކުރިން ޕްލޭން ކުރެވިފައި އޮތް ބައެއް ބިންތަކާބެހޭ ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލުކުރުމަށް ވަނީ އެއްބަސްވެވިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިއުވާންގެ ސުވާލު، އިދިކޮޅަށް: ގެއްލުނު ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް ތިޔަ ވިދާޅުވަނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބަކީ، އުތީމު މަހާރަދުން ހޯއްދަވައިދެއްވި މިނިވަންކަން ދިފާޢުކޮށް ރައްކާތެރިކުރުން: ރައީސް
އިދިކޮޅު ބައެއް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް ފަތުރާ ވާހަކަތަކަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ: މިއުވާން
ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ޚާއްޞަ އިޙްތިފާލުގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
ޞިއްޙީ ދާއިރާ އާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ޝަކުވާތަކަށް ބެލުމަށްފަހު މުސާރައަށް މުހިންމު ބަދަލުތަކެއް ރައީސް ގެންނަވައިފި
5 އަހަރު ވެގެންދިޔަ އިރު އިންޑިއާ ސިފައިން އަރާ ރާއްޖެ ހިފައިފިތޯ؟
މާދަމާއަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފި
އައިއޯއައިޖީގައި ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން ހޯދި ފަޚުރުވެރި ތާރީޚީ ކާމިޔާބީތައް ފާހަގަކުރައްވާ، ރައީސް ޓީމުތަކަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ