ކ. މާލެ
|
15 ޖުލައި 2021 | ބުރާސްފަތި 16:39
ޭބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ޭބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ބީއެމްއެލްގެ ހިއްސާ
ބީއެމްއެލްގެ ހިއްސާ އަކަށް 15 ރުފިޔާ
 
2019ވަނަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް 26 ރުފިޔާ ވަނީ ބަހާފައި
 
ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން އާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވޭ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)އިން ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް 15 ރުފިޔާ ބެހުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ބީއެމްއެލުން ބުނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި، އެ ބޭންކުގެ 38 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް 15 ރުފިޔާގެ މަގުން ޖުމްލަ 80,728,800 (އައްޑިހަ މިލިއަން ހަތްސަތޭކަ އަށާވީސްހާސް އަށްސަތޭކަ) ރުފިޔާ ހިއްސާދާރުންނަށް ބެހުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ކަަމަށެވެ.

އެ ޖަލްސާގައި ބީއެމްއެލްގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާލީ ނަތީޖާއަށް އަލިއަޅުވާލައްވަމުން، ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޓިމް ސޯޔަރ ވިދާޅުވީ 2020ވަނަ އަހަރު ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ފެށިގެން ދިޔަ ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން އާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެ، ބޭންކަށް އެކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަހަރު ނިމުނުއިރު ޓެކްސްއަށް ކެނޑުމަށްފަހު ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 325 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު، 2019 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު މިއީ 60 އިންސައްތައަށް ވުރެ ބޮޑު ދަށްވުމެއް. ނަމަވެސް ބޭންކަށް ކުރިއެރުން ލިބެމުންދިޔަ. އެގޮތުން 12،000 އައު ކަސްޓަމަރުން ބޭންކާ އަލަށް ގުޅުނު. އަދި އައު ލޯނުގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު ތިން ބިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވޭ.
ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޓިމް ސޯޔަރ

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ބީއެމްއެލްގެ ހިއްސާގެ ގޮތުގައި، ހިއްސާއަކަށް 26 ރުފިޔާ ވަނީ ބަހާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް