ކ. މާލެ
|
11 ޖުލައި 2021 | އާދީއްތަ 14:33
އިންކުއިރީ ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އެރުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
އިންކުއިރީ ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އެރުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އިންކުއަރީ ރިޕޯޓު
އިންކުއަރީ ރިޕޯޓް ރައީސް ނަޝީދަށް އަރުވައިފި
 
ރައީސް ސާލިހު ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެކަން ޔަގީން
 
ރައީސް އަރިހުން އެދިލައްވަނީ އަވަަހަށް މައްސަލަ ބެއްލެވުމަށް
 
މާލެ ވަޑައިގަންނަވާއިރު ބަޔަކު މީހުން މަސައްކަތް ކޮށްގެން އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް އުޅޭ އުޅުމެއް އޮވެގެން ނުވާނެ

އިންކުއަރީ ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އަރުވައިފިއެވެ.

މި ކަމަށްޓަކައި ވަރޗުއަލްކޮށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންކުއަރީ ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަރުވާފައިވަނީ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީންއާންމު ފާތިމަތު ނިޔުޝާއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް އަރުވާފައިވަނީ އިންކުއަރީ ރިޕޯޓުގައި އުނިކޮށްފައި ހުރި ބައިތައް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް މުޅި ރިޕޯޓެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، މިއަދަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތާރީޚުގައި ވަރަށް މުހިއްމު ދުވަހެއް ކަމަށެވެ. މަޖިލީހަކީ ވެރިކަމުގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ދުވަސްވީ އިދާރާ ކަމަށާއި، ތަޖުރިބާ ވެސް ގިނަ އިދާރާއެއް ކަމަށެވެ. ގާނޫނު އަސާސީން މަޖިލީހަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތައް ގިނަ ކަމަށާއި، ޚާއްސަކޮށް 241 ކޮމިޓީއަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތައް ގިނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ނެގެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމުގެ މައި އިދާރާ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ގިނަކަން ރައީސް ނަޝީދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ކޮމިޓީން ނެރުއްވި ރިޕޯޓަކީ ވެސް މި ބޭނުމުގައި ނެރުއްވި ރިޕޯޓެއް ކަމަށެވެ.

އަސްކަރިއްޔާއިން ކޮމިޓީއަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމުގައި އޮޅުންތަކެއް އެރިކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ކޮމިޓީން ބޭނުންވާ ކަންކަމުގައި ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނީ ކޮމިޓީން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި، އެއީ އެހެން ބަޔަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން ބޭނުންވަނީ ވަކި އިދާރާއެއްގައި ހުރި ވަކި ފަރުދެއް ވަކި ބޭފުޅަކާ ސުވާލުކުރަން ކަމަށްވާނަމަ އެ ސުވާލު އެ ބޭފުޅަކާ ކުރެވޭނެ. އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އޮތްގޮތް. ދިވެހި ދައުލަތް ދެމެމުން އަންނަ ގޮތް.
މުހައްމަދު ނަޝީދު / ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ރައީސާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ރިޕޯޓު ބެއްލެވުމަށްފަހު، އަޅުއްވަންޖެހޭ އަވަސް ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވާނެ ކަމަށް ޔަގީން ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައި މި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށާއި، އެއީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް އެމަނިކުފާނުގެ ޒާތާ ގުޅުންހުރި ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ކަންދިމާކުރިގޮތުން އެމަނިކުފާނު މަރާލަން ބަޔަކު ރޭވި ރޭވުން ނާކާމިޔާބު ވެގެން ދިޔައީ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ރޭވުން ކާމިޔާބީއަކާ ގާތަށް ގެނައިކަމީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފިޔަވަޅުތައް ލަސްކޮށްފިނަމަ ދިވެހިންނަށް މިކަމުން ލިބޭނެ ގެއްލުން ބޮޑުކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ރާއްޖެއަކީ ބޮން ގޮއްވައި، ވެރިންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ހަމަލާ ދެވޭ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭރު ދުނިޔެއަށް އެނގިގެން ދިޔުމަކީ އެކަމުން ދިވެހި އިގްތިސާދަށް ގެއްލުންވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް އަރިހުން އެދިލައްވަނީ އަވަަހަށް މައްސަލަ ބެއްލެވުމަށް ކަމަށާއި، ރައީސް ސާލިހު ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެކަން ޔަގީންވާ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި ހިނގަމުން އަންނަ ބައެއް ކަންކަމަކީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ރިޕޯޓުން ފާހަގަވާ ކަމަށާއި، އެކަންކަން އަވަހަށް ރަނގަޅުވާން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މާލެ ވަޑައިގަންނަވާނީ އެއްކޮށް ޒަޚަމްތައް ފަސޭހަވުމުން ކަމަށާއި، މާލެ ވަޑައިގަންނަވާއިރު ބަޔަކު މީހުން މަސައްކަތް ކޮށްގެން އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް އުޅޭ އުޅުމެއް އޮވެގެން ނުވާނެ ކަން އެއީ އެންމެންނަށް ވެސް ފެންނަން އޮތް ކަމެއްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް