ކ. މާލެ
|
9 ޖުލައި 2021 | ހުކުރު 01:26
ރައީސް ނަޝީދު ގެކޮޅު ކައިރީގައި މެއި 6ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ރައީސް ނަޝީދު ގެކޮޅު ކައިރީގައި މެއި 6ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އިންކުއަރީ ރިޕޯޓް
އެމްއެންޑީއެފްގެ އެތެރޭގެ އިންޓެލިޖެންސް ހިއްސާކުރުމުގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް
 
މާޗް މަހުގެ 12ވަނަ ދުވަހު ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބަޔަކު ރައީސް ނަޝީދަށް ވަރަށް ގާތުން ފާރަލީކަން އެސްޕީޖީގެ މެމްބަރަކަށް ފާހަގަކުރެވުނު
 
ސައިކަލެއްގައި އެއްޗެއް ހަރުކޮށްގެން ގޮއްވާލުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުކަން ކްލޯސްޕްރޮޓެކްޝަން ޓީމަށް ސާފުކޮށް ބުނެދީފައި
 
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ތްރެޓް ލެވެލް"ކްރިޓިކަލް" އަށް މަތި ކުރިކަން އެނގިފައިވަނީ އެ ޓީމުގެ ބައެއް މެންބަރުންނަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކްލޯސް ޕްރޮޓެކްޝަން ޓީމަށް އިންޓެލިޖެންސް މައުލޫމާތު ލިބެމުން ނުދާކަން ރިޕޯޓުގައި ފާހަކަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ރައީސް ނަޝީދާ ގުޅޭގޮތުން އެމްއެންޑީއެފްގެ ޑީއައިއެސްއިން ތައްޔާރުކުރާ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓުގއި ހިމެނޭ މައުލޫމާތު ރައީސް ނަޝީދުގެ ސެކިއުރިޓީ ޓީމަށް ދިނުމަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމެވެ.

އިންކުއަރީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ތްރެޓް އެނަލިސްޓް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އާއްމު މައުލޫމާތެއް ލިބުނު ނަމަވެސް އެސްޕީޖީއާ ހިއްސާކުރާ ކަމަށާއި، އަނގަ ބަހުންވެސް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަނީ ރިސްކެއް ނަގަން ބޭނުން ނުވާތީ ކަމަށެވެ.

ޖެނެރަލް މަޢުލޫމާތެއް ލިބުނީމަ އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ އެންޝުއަރ ކުރަނީ އެސް.ޕީ.ޖީއަށް އެ މަޢުލޫމާތު ޕްރިލިމިނަރީކޮށް ޙިއްޞާކުރެވޭތޯ. އެއީ އާންމު ގޮތެއްގައި ވަރބަލް ބްރީފިންގްސްތައް ދާނީ. އެއީ އަޅުގަނޑު ރިސްކެއް ނަގަން ބޭނުންނުވާތީވެ
ތްރެޓް އެނަލިސްޓް ( އިންކުއަރީ ރިޕޯޓް )

ރައީސް ނަޝީދަށް ލިބޭ ޓްރެޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު ފުރިހަަމައަށް އެނގިފައި ނުވާތީވެ، ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިމާޔަތް ދިނުމުގައި ސަމާލުވާންވީ ކަންތައްތައް އެސްޕީޖީއަށް ދެނެގަނެވިފައި ނުވާކަމަށް ރިޕޯޓުގައިވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ތްރެޓް އޮތްކަމަށް އެސް.ޕީ.ޖީގެ ކޮމާންޑަރ ތަކުރާރުކޮށް ޓީމުގާތު ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް މުޅި ޓީމްގެ ވާހަކައިން ދޭހަވާކަމަށާއި، ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންގެ ފަރާތުން ނުރައްކާ އޮތްކަންވެސް ޓީމަށް އެނގެއެވެ. ނަމަވެސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ތްރެޓް ލެވެލް"ކްރިޓިކަލް" އަށް މަތި ކުރިކަން އެނގިފައިވަނީ އެ ޓީމުގެ ބައެއް މެންބަރުންނަށްކަމާއި، އެ ޓީމުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އެނގިފައިނުވާކަމަށް އިންކުއަރީ ރިޕޯޓުގައި ވެއެވެ. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ހަމަލާއެއް ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އެންމެ ބޮޑަށް އޮތް ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކްލޯސް ޕްރޮޓެކްޝަން ޓީމުގެ ބައެއް މެންބަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާކަމަށްވެސް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި މީހަކަށް އަމާޒުކޮށް މަރުގެ ހަމަލާއެއް ދިނުމަށް ތިން ގޮތެއް އެމްއެންޑީއެފުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި، އެއްޗެއް ގޮއްވާލުމާއި، ވަޅިއެއް ނުވަތަ ތޫނު އެއްޗެއް ބެނުންކޮށްގެން މީހަކަށް ހަމަލާ ދިނުމާއި، ތަނެއް ރޯކޮށްލައިގެން މީހަކަށް ހަމަލާ ދިނުން ހިމެނެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު ހުންނަ ނީލޯފަރު ހިނގުމުން ސައިކަލު ނަގަން ބޭނުންވީ ސައިކަލް ގޮއްވާލުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމުން ކަމަށް އިންކުއަރީއަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްފައި އޮންނާނެ، ވީބީއައިޑީ އެއްގެ ޗާންސަސް، ޕޮސިބިލިޓީ އެބައޮތް ކަމަށް. އެއީ އެ މަގަކީ ބައިވަރު ސައިކަލުތަކާ އެއްޗެހި އެ މަގުގައި ހުންނަ ތަނަކަށް ވާތީއާ އެކީގައި އެ ޕޮސިބިލިޓީސް އެބައޮތް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްފައި އޮންނާނެ ލީޑަރޝިޕްގައި
ތްރެޓް އެނަލިސްޓް ( އިންކުއަރީ ރިޕޯޓް )

ނީލޯފަރު ހިނގުމުން ސައިކަލްތައް ނަގަން ބޭނުންވަނީ، އެ މަގުން ހިނގާ އުޅެން ދަތިވުމުންނާއި، އެސްކޯޓް ކުރަން ބޭނުންވާ ފޯމޭޝަނަށް އުނދަގޫވާތީއާ ރައީސް ނަޝީދުގެ ކާރުކޮޅު އެމަގަށް ނުވެއްދޭތީކަމަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ސެކިއުރިޓީ ޓީމަށް ވިސްނިފައި އޮތް ކަމަށް އިންކުއަރީއަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ސައިކަލެއްގައި އެއްޗެއް ހަރުކޮށްގެން ގޮއްވާލުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުކަން ކްލޯސްޕްރޮޓެކްޝަން ޓީމަށް ސާފުކޮށް ބުނެދީފައި އޮތްނަމަ، މޭ 6، 2021 ވަނަދުވަހުގެ ހަމަލާގެ ކުރިން، 24 ގަޑިއިރު ވަންދެން، ކޮންމެ ދުވަހަކު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކާރުކޮޅަށް އަރުއްވާ ތަނާ އިންވެގެން، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ސައިކަލެއް ޕާކް ކޮށްފައި ހުރުމުން، އެފަދަ ކަންތައްތަކަށް އިތުރަށް ސަމާލުވުވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވެގެން ދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ޑި.އައި.އެސް އިން ހަދާފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ތްރެޓް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓުގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ފާރަލުމުގެ އިތުރުން، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ސެކިއުރިޓީ އޮންނަގޮތް ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބަޔަކު ބަލަމުންދާކަން އެމަނިކުފާނުގެ ސެކިއުރިޓީ ޓީމަށް އަންގާފައި ނުވާކަމަށާއި މިއި އެ ޓީމަށް އެނގެން ޖެހޭ މައުލޫމާތުތައްކަން އިންކުއަރީއަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ކަމަށް ރިޕޯޓުގައިވެއެވެ.

މާޗް މަހުގެ 12ވަނަ ދުވަހު ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބަޔަކު ރައީސް ނަޝީދަށް ވަރަށް ގާތުން ފާރަލީކަން އެސްޕީޖީގެ މެމްބަރަކަށް ފާހަގަކުރެވި، ފޮޓޯއާއެކު އިސްވެރިންނާ ހިއްސާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ މެމްބަރާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓުގައި ވެއެވެ. އެ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް އެއްވެސް އެކްޝަނެއް ނަގާފައި ނުވާކަން އިންކުއަރީއަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ރައީސް ނަޝިދުގެ ސެކިއުރިޓީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ބޮޑެތި އިހުމާލުތައް ހުރިކަން މި ރިޕޯޓުގައިވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި މައުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މައްސަލަތައް ހުރިކަން ރިޕޯޓުގައިވެސްވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޗާގޯސް މައްސަލައިގައި މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ފޮނުއްވި ސިޓީ އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް ބެލުމަށް 241 ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި
ނަޝީދަށް ދިން ޙަމަލާއާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު މަޖިލީހާ ހިއްސާކުރަން އެބަހުރި: ޣައްސާން
މެއި 6 ޙަމަލާ: ސީނުން މާއްދީ ހެކި ނެގި ފަރާތުގެ ހެކިބަސް ނަގައިފި
މަސްދޯނިތަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އެރި މައްސަލައާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދިފާއީ ވަޒީރު 241 ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ
މަޖިލީހުގެ ފާރަށް އަރައި، ގްރީން ޒޯން ތެރޭގައި މުޒާހަރާކުރިއިރު އެކަން ނުހުއްޓުވުނީ ކީއްވެތޯ ސާފުކުރަން ސަލާމަތީ ބާރުތައް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ
ޕީޖީ ޝަމީމަށް ހަމަލާދިން މައްސަލަ 241 ކޮމިޓީއަށް
ފުލުހުންގެ ޕްރޮމޯޝަން ހުއްޓުވި މައްސަލައާއި، އެމްއެންޑީއެފްގެ ޖެނެރަލުން މަޖުބޫރުން ރިޓަޔަރވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަ ބަލާ 241 ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްފި
ސިފައިންގެ ޖެނެރަލުންނަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ރިޓަޔަރކުރުވާ ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ 241 ކޮމިޓީއަށް