ކ. މާލެ
|
7 ޖުލައި 2021 | ބުދަ 17:50
ހޮލެންޑުގެ މެމްފިސް ޑިޕާއީގެ ޓެޓޫތަކާއި ސްޕޭނުގެ ޕައު ޓޮރެސް: މި ދެ ކުޅުންތެރިންވެސް ހިމެނެނީ ޔޫރޯގެ ރީތި ޒުވާނުންގެ ލިސްޓުގައި
ހޮލެންޑުގެ މެމްފިސް ޑިޕާއީގެ ޓެޓޫތަކާއި ސްޕޭނުގެ ޕައު ޓޮރެސް: މި ދެ ކުޅުންތެރިންވެސް ހިމެނެނީ ޔޫރޯގެ ރީތި ޒުވާނުންގެ ލިސްޓުގައި
އިންސްޓަގްރާމް
ޔޫރޯގެ ރީތީގެ ލިސްޓު
ޔޫރޯއިން ފެނުނު ކަމަށް ބުނެވޭ އެންމެ ރީތި ފަސް ކުޅުންތެރިން
 
ރީތީގެ ލިސްޓުގެ ގަދަ ފަހެއްގައި ހިމެނެނީ ފަސް ގައުމެއްގެ ކުޅުންތެރިން

ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މިހާރު އެދަނީ ނިމެމުންނެވެ. މުބާރާތުގައި ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 51 މެޗުގެ ތެރެއިން މިރޭ އެކުޅެނީ 50 ވަނަ މެޗެވެ. ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަ މެޗެވެ. މިހިސާބަށް މުބާރާތުގެ ކުޅުން ދިޔައިރު މުބާރާތުގައި ވާދަކުރި 24 ގައުމުން އެތައް ސަތޭކަ ކުޅުންތެރިން ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. މިއީ ފިރިހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއްކަމުން މިހުރިހާ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ބުރުސޫރަ އެންމެ ރިވެތިވެފައި ހިތްގައިމުކަން ބޮޑީ ކޮން ކުޅުންތެރިންތަކެއްތޯ ބަލައި އެކަމާމެދު ވިސްނައި ފިކުރުކޮށް އަންހެން ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި ބަހުސްތައްވެސް ހިނގައެވެ. މިގޮތަށް ކުރެވުނު ދިރާސާއަކަށްފަހު މިފަހަރުގެ ޔޫރޯއިން ފެނިގެން ދިޔަ އެންމެ ރީތި އަދި ހިތްގައިމު ފަސްކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓެއް "ދަ ސިޓިޒެން" ވެބްސައިޓުގައި މިހަފުތާގައި ވަނީ ޝާއިއުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ޖޭސަން ޑުނޭޔަރ

ޖޭސަން ޑުނޭޔަރ - އިންސްޓަގްރާމް

ހިތްގައިމު ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގައިވާ ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔަކީ ބެލްޖިއަމްގެ ސެންޓްރަލް ޑިފެންޑަރު ޖޭސަން ޑުނޭޔަރ އެވެ. އުމުރުން 25 އަހަރުގެ މި ކުޅުންތެރިޔާގެ ހިނިތުންވުމާއި ބޮލުގެ ދިގު އިސްތަށިގަޑާއި އެ އިސްތަށިގަޑު ގަތާލާފައި ހުންނަގޮތް ވަރަށް ގިނަ ސަޕޯޓަރުންނަށް ކަމުދެއެވެ. ޑުނޭޔަރގެ ބައްޕައަކީ ބެލްޖިއަމްގެ މީހެކެވެ. އޭނާ ބެލްޖިއަމްގެ ރައްޔިތަކަށްވީ އެހެންވެގެންނެވެ. އެކަމަކު ޑުނޭޔަރގެ މަންމަޔަކީ އެފްރިކާގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ކޮންގޯގެ އަންހެނެކެވެ. މިވަގުތު ޑުނޭޔަރގެ ކުލަބަކީ ފްރާންސްގެ ލިއޯނެވެ. އޭނާގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުމުގެ މާގިނަ މައުލޫމާތު ސާފެއް ނޫނެވެ. ލޯބީގެ ހަޔާތް ޑުނޭޔަރ އޮންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ސިއްރުކޮށްފައެވެ. މީހަކާ ހިތާވެގެން އުޅޭކަމެއްވެސް ނޫންކަންވެސް އަދި ބައިވެރިޔަކު ހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަންވެސް ސާފެއް ނޫނެވެ.

ރަފޭލް ވަރާން

ރަފޭލް ވަރާން - އިންސްޓަގްރާމް

މި ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ދެވަނަ ކުޅުންތެރިޔަކީ ރަފޭލް ވަރާނެވެ. ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރ ރަފޭލް ވަރާނަކީ ދަނޑުމަތީގައި ވަރަށް ކާމިޔާބު ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. އޭނާ ނިސްބަތްވަނީ ކެރީބިއަންގެ ޖަޒީރާއެއްކަމަށްވާ މާޓިނިކަށެވެ. ފްރާންސާއެކު އެއްފަހަރު ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވެއެވެ. ރެއާލް މެޑްރިޑާއެކު ހަތަރު ފަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވެއެވެ. މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 18 ޓްރޮފީއެއް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދިވެސް އެކުޅެނީ ރެއާލް މެޑްރިޑަށެވެ. އުމުރުން 28 އަހަރުވީ ވަރާނަކީ ދަނޑު ބޭރުގައި ވެސް ކާމިޔާބު ޒުވާނެކެވެ. މީހަކާ އިދެގެން ދެ ކުދިން އެބަތިއްބެވެ. އޭނާގެ ބުރުސޫރައަށާއި ހުނަރަށް ބަލައިފައި ތޯއްޗެކެވެ. މިހާރުވެސް ހުވަނދު އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ ހޫގޯ ބޮސްގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރުކަން ލިބިފައިވެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުގެ ޓީވީގައި ވަރާންގެ އެކިކަހަލަ ވިޔަފާރި އިޝްތިހާރު ދައްކައެވެ.

ޕައު ޓޮރެސް

ޕައު ޓޮރެސް - އިންސްޓަގްރާމް

ލިސްޓުގެ ތިންވަނަ ކުޅުންތެރިޔަކީ ސްޕެއިނުގެ ޑިފެންޑަރު ޕައު ޓޮރެސްއެވެ. އުމުރުން 24 އަހަރުވީ ޓޮރެސްއަކީ މިފަހަރުގެ ޔޫރޯގެ ކުރިން މާގިނަބަޔަކު ދަންނަ ކުޅުންތެރިއެއް ނޫނެވެ. ގައުމީ ޓީމަށް ޓޮރެސް ނަގާފައިވަނީ ކުރިން ޑިފެންސަށް ކުޅެމުން އައި ސާޖިއޯ ރާމޯސްއާއި ގެރާޑް ޕީކޭ ފަދަ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިން ބާކީކޮށްފައެވެ. ޓޮރެސްގެ ކުލަބަކީ ސްޕެއިނުގެ ވިޔަރެއާލެވެ. އެ ކުލަބާއެކު މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއަކީ ހުސްވި ސީޒަނުގެ ޔޫރޮޕާ ލީގެވެ. ލޮލުގެ ކުލަ ނޫވެފައި ދިގު އިސްކޮޅެއް ލިބިފައިވުމަކީ ޓޮރެސް ފާހަގަވާ އެއްސިފައެވެ. ބުނެވޭގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި އޭނާ ފެނުން އެންމެ ގާތީ އިންގްލެންޑުގެ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުންނެވެ. ބުރުސޫރަ ރީތިވިޔަސް އަދި އެއްވެސްކަހަލަ މޮޑެލިންއެއް ޓީވީ އިޝްތިހާރެއް ނުލިބެއެވެ. މިފަހަރުގެ ޔޫރޯއަށްފަހު އެކަން ބަދަލުވެގެންދާނެ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހީކުރެވެއެވެ.

މެމްފިސް ޑިޕާއީ

މެމްފިސް ޑިޕާއީ - އިންސްޓަގްރާމް

ލިސްޓުގެ ހަތަރުވަނަ ލިބެނީ ހޮލެންޑުގެ ފޯވާޑް މެމްފިސް ޑިޕާއީއަށެވެ. އުމުރުން 27 އަަހަރުވީ ޑިޕާއީއަކީ ގައިގެ އެތަންމިތާގައި ޓެޓޫ ކުރަހައިގެން ލިބޭ ކޮންމެ ފުރުސަތެއްގައި އެ ކުރެހުންތައް ދައްކަން ބީޗުތަކަށް ގޮސްއުޅޭ ޒުވާނެކެވެ. ބުރަކަށީގައި ކުރަހާފައި ހުންނަ ސިންގާއެއްގެ މޫނަކީ އަދި ވަކިން ޚާއްސަ ޓެޓޫއެކެވެ. މިއީ ކުޅުމާ އެއްވަރަކަށް ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. މަޝްހޫރު މޮޑެލުންނާއެކު ދުނިޔޭގެ އެކިތަންތަނަށް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ދިޔުމަކީވެސް އޭނާގެ ޝައުގެކެވެ. ޑިޕާއީއާ މެދު ބުނެވެނީ އޭނާގެ އުޅުން ހުރީ ދެކުނު އެމެރިކާގެ ގައުމުތަކުގެ ކުޅުންތެރިންގެ އުޅުމާ އެއްގޮތަށް ކަމުގައެވެ. އުޅުން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ހުއްޓަސް ޑިޕާއީއަކީ ދަނޑުމަތީގައްޔާއި ދަނޑުން ބޭރުގައިވެސް ކާމިޔާބު ޒުވާނެކެވެ. އޭނާ ވަނީ މީގެ ކުރިން އިންގްލެންޑުގެ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ވެސް ކުޅެފައެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުން ފެށިގެން އޭނާ ފެންނާނީ ސްޕޭނުގެ ބާސެލޯނާއިންނެވެ. ފުޓްބޯޅަ ކުޅުމާއި ބީޗުތަކަށް ދިއުމާ އެއްވަރަށް ދެން ޑިޕާއީ ކުރާ އަނެއް ކަމަކީ ޖިމަށް ދިއުމެވެ.

ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ

ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ - އިންސްޓަގްރާމް

މި ލިސްޓުގެ ފަސްވަނަޔަކީ ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ހިތްގައިމު މޮޅު ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓެއް ތައްޔާރުކުރާއިރު އެ ލިސްޓުގައި ރޮނާލްޑޯ ނުހިމެނުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ބޭއިންސާފަކަށް ވެސް ވާނެއެވެ. ފުޓްބޯޅަ ކުޅެގެން އޭނާއަށް ނުލިބޭ ވަނައެއް އިނާމެއް އަދި ޓްރޮފީއެއް ނެތެވެ. ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި އޭނާ ފޮލޯކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އެތައް ސަތޭކަ މިލިޔަނަކަށް އަރައެވެ. ރޮނާލްޑޯގެ ބަނޑުން ފެންނަ ގޮޅިތައް ފެނިފައިވެސް ތޯއްޗެކެވެ. އިންސްޓަގްރާމުގައި އެކަނިވެސް އޭނާ ފޮލޯކުރާ މީހުންގެ އަދަދު 300 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނައެވެ. މިއީ އައު ރިކޯޑެކެވެ. އުމުރުން މިހާރު 36 އަހަރުވީ ރޮނާލްޑޯގެ ހަށިގަޑު ފެންނަނީ އެއަށްވުރެ މާޒުވާންކޮށެވެ. އޭނާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅެނީ އިޓަލީގެ އަންހެނެއް ކަމުގައިވާ ޖޯޖީނިއާ ރޮޑްރިގޭޒާއެވެ. ހަތަރު ކުދިންވެސް އެބަތިއްބެވެ. ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅުނަކަސް ދޭތެރެދޭތެރެއިން ރޮނާލްޑޯގެ ލޯބީގެ ހަޔާތުގެ ބައެއް ސިއްރުތައް ނޫސްތަކުގެ ސުރުޚީތަކަށް އަރަމުންދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
23%
25%
8%
15%
25%
5%
ކޮމެންޓް
9 ޖުލައި 2021 | ހުކުރު 14:18
ޝައިނާ
މަގޭ މަންމަ ނައިފަރު، މަގޭ ބައްޕަ ކެނދިކުޅުދޫ އެހެންވިޔަސް މަގޭ ނޮޅިވަރަމް. . . މަގޭ ރަޖިސްޓްރީ އޮތްތަނެއް މަގޭ ރަށަކަށް ވާނީ
8 ޖުލައި 2021 | ބުރާސްފަތި 05:43
ގގގ
ކީކ ކޭ ދެން ބުނާނީ 🤦
7 ޖުލައި 2021 | ބުދަ 19:13
ޗުސް
ޖޯޖީނާގެ މަންމަ ސްޕެއިން. ބައްޕަ އާޖެންޓީނާ. ދެން އޭނަ އިޓަލީ މީހަކަށް ވަނީ ކީއްވެ؟