ކ. މާލެ
|
6 ޖުލައި 2021 | އަންގާރަ 14:38
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނު
އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކަންކަން ކައުންސިލްތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭގޮތަށް ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި
 
ކައުންސިލްތަކުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނަމުގައި މާއްދާއެއް އިތުރު ކުރަން ވަނީ ހުށަހަޅާފައި

އެއްގަމު އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކަންކަން ކައުންސިލްތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތަށް އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ދިރާސާ ކުރުމަށް ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ބިލުގެ ބަހުސް ނިމި މަޖިލީހަށް ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 48 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުއްވީ، ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނިހާދެެވެ. ނިހާދު އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ އެ ގާނޫނުގެ 49 ވަނަ މާއްދާއަށެވެ. އެގޮތުން 49 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް ކައުންސިލްތަކުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނަމުގައި މާއްދާއެއް އިތުރު ކުރަން ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. އިތުރުކުރާ މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވަނީ، މިނިސްޓްރީން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން، މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ޚިދުމަތްތައް، ރަށު ފެންވަރުގައި ނުވަތަ ސިޓީ ފެންވަރުގައި ފޯރުކޮށްދޭނީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީއެއް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަކުން ކަމަށެވެ.

Advertisement

މި ބިލަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން މެންބަރުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި ދިރި އުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް މިކަމުން ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ރަށްރަށަށް ގެންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކަންކަން މިނިސްޓްރީން ކުރަމުން އަންނާތީ، ރައްޔިތުންނަށް ތަކުލީފުތަކެއް ލިބިގެންދާ ކަަމަށެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހާއެކު ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިދިން ބާރުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރުމަށް މިފަދަ އިސްލާހުތައް މުހިއްމުކަން މެންބަރުން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި