ކ. މާލެ
|
21 ޖޫން 2021 | ހޯމަ 22:39
އިތުރު 92 އެމްބިއުލާންސް ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވޭ
އިތުރު 92 އެމްބިއުލާންސް ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވޭ
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްބިއުލާންސަށް ވަކި މުއައްސަސާއެއް
އެމްބިއުލާންސްގެ ކަންކަން ބެލުމަށް ވަކި މުއައްސަސާއެއް
 
އެމްބިއުލާންސްތަަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކަކީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން
 
އެމްބިއުލާންސްތަކުގެ މައްސަލަ ޖެހުމުން އެކަން ހައްލުކުރުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރޭ
 
ވަކި މުއައްސަސާއަކަށް ހެދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފިނޭންސާއެކު މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވޭ

އެމްބިއުލާންސް މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ވަކި މުއައްސަސާއެއް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

އުމުރުން 10 އަހަރުގެ މިޝްކާ މުހައްމަދަށް އަވަސް ފަރުވާދިނުމުގައި ލަސްވެގެން ދިޔައީ ކޮންބައެއްގެ އިހުމާލުންތޯ ބަލައި، އެކަން ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމު ވިދާޅުވީ، އެމްބިއުލާންސްތަަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކަކީ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެކަމަށް ވަކި މިނިވަން މުއައްސަސާއެއް އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އަސްލު ހަގީގަތުގައި އެމްބިއުލާންސް ޚިދުމަތާ ބެހޭ ވަކި މުއައްސަސާއެއް އެބަ އުފެދެންޖެހޭ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަކުން އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. އެ މުއައްސަސާ އުފެއްދުމަށް ވެސް އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން. މިއަދު ވެސް އަޅުގަނޑު މި އައީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި އެ ވާހަކަތައް ދައްކާފައި. އެ މުއައްސަސާ އުފައްދަންޖެހޭ ކަމާއި އެ މުއައްސަސާގެ ބޭނުމާއި، މި ހުރިހާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވެސް އަޅުގަނޑާ އެއްބަސްވެވަޑައިގެންނެވި.
އަޙުމަދު ނަސީމް، ހެލްތު މިނިސްޓަރ

އެމްބިއުލާންސްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އުފައްދާ ވަކި މުއައްސަސާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ފިނޭންސާއެކުވެސް މަޝްވަރާތައް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ރަށްރަށުގައި ހުންނަ އެމްބިއުލާންސްތަކުގެ މައްސަލަ ޖެހުމުން އެކަން ހައްލުކުރުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުންނަ ކަމަށާއި، މިހާރުވެސް މައްސަލަ ޖެހިގެން 13 އެމްބިއުލާންސެއް މާލެ ގެނެސްފައި އެބައޮތް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ނަސީމު ވިދާޅުވިއެވެ.

96 އެމްބިއުލާންސެއް ގެނައުމަށް މިހާރު ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، އެއާއެކު ހުރިހާ ރަށަކަށް އެމްބިއުލާންސް ލިބޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް