ކ. މާލެ
|
18 ޖޫން 2021 | ހުކުރު 23:29
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ބޭސްލައިން ބަޖެޓު ހުށަހެޅުން
ބޭސްލައިން ބަޖެޓު އޮގަސްޓު 12ގެ ކުރިން ހުށަހަޅަން އަންގައިފި
 
ބޭސްލައިން ބަޖެޓުގައި އަލަށް ފެށުމަށް ރާވާ ހަރަކާތްތަކާއި އާ މަޝްރޫއުތައް އަދި އިތުރަށް ނަގަން ގަސްތުކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓު ނުހިމެނޭނެ
 
ބޭސްލައިން ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރަން ވާނީ އެ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓު ސީލިންގއަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވާނޭހެން
 
ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބަޖެޓު ހުށަނާޅާ އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވޭ

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން 2022އިން 2024އަށް ލަފާކުރާ މެދުރާސްތާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމަށް ހުށަހަޅާ ބޭސްލައިން ބަޖެޓު އޮގަސްޓް 12ގެ ކުރިން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމަށް އަންގައިފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން، މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ އިރުޝާދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ބަޖެޓުގެ އަމާޒުތަކާއި ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭ މުހިއްމު ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް، 2022އިން 2024އަށް ލަފާކުރާ މެދުރާސްތާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމަށް ހުށަހަޅާ ބޭސްލައިން ބަޖެޓު، އޮގަސްޓް 12ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަނާޅާ އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް ބުނެ، ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީއަށް ބަޖެޓް ހުށަހެޅުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބޭސްލައިން ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރަން ވާނީ އެ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓު ސީލިންގއަށްވުރެ ބޮޑު ނުވާނޭހެން، އަދި މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓުގެ އަމާޒުތައް ހާސިލުކުރެވޭނެ ގޮތަށް ހަރަކާތްތައް ރާވައިގެން ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން ބޭސްލައިން ބަޖެޓު ގައި އަލަށް ފެށުމަށް ރާވާ ހަރަކާތްތަކާއިއާ މަޝްރޫއުތައް އަދި އިތުރަށް ނަގަން ގަސްތުކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓު ނުހިމެނޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމާއި ތަންފީޒުކުރުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން، އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ފެށިގެން ތައްޔާރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބަހާފައިވާ ބަޖެޓެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އޮނިގަނޑު، އޮފީސްތަކާ މަޝްވަރާކުރެވި، ތައްޔާރުކޮށް ފައިނަލް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށާއި، ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސްގެ ބަޖެޓު އަދި ބޭސްލައިން ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރަން ވާނީ މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއަށް ފައްތައިގެން ކަމަށެވެ.

އަދި އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ހާސިލު ކުރެވޭ މިންވަރު އަންގައިދޭ ޕަރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓަރުތައް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޮފީސްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެކުލަވާލެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބަޖެޓު ތަންފީޒުވަމުންދާ ގޮތް މިނެކިރުމުގައި ޕަރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓަރުތަކުގެ އަދާހަމަ ކުރަމުން ދާނެކަމަށެވެ.

ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ ދެވަނަ މަރުހަލާއަކީ ބޭސްލައިން ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަރުހަލާއެވެ. ބޭސްލައިން ބަޖެޓަކީ އޮފީސްތަކުން މިހާރު ކުރިޔަށް ގެންދާ، ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ ހަރަކާތްތަކާއި މަޝްރޫޢުތަކަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދުތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވޭ ބަޖެޓެކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އަލަށް ފެށުމަށް ރާވާ ހަރަކާތްތަކާއި، އައު މަޝްރޫޢުތައް، ނުވަތަ އިތުރަށް ނަގަން ގަސްތުކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓު ނުހިމެނޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް