ކ. މާލެ
|
6 ޖޫން 2021 | އާދީއްތަ 15:24
241 ކޮމެޓީގައި ޝަމާލު ވާހަކަދައްކަވަނީ
241 ކޮމެޓީގައި ޝަމާލު ވާހަކަދައްކަވަނީ
މަޖިލިސް
މަޖިލީހުގެ އިންކުއަރީ
މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް 241 ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފި
 
ޝަމާލް އާ ސުވާލުކޮށްފައިވޭ
 
މި ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ދަނީ މީޑިއާއަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ސިއްރުކޮށްގެން
 
ޝަމާލު ހާޒިރުކުރީ އާދީއްތަ ދުވަަހު މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ދެމުން ގެންދާ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބްރީޗްވިގޮތް ހޯދުމަށް 241 ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕާލަމެންޓަރީ އިންކުއަރީއަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ޝަމާލު ހާޒިރުކުރީ އާދީއްތަ ދުވަަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށްވާއިރު، މި ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ދަނީ މީޑިއާއަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ސިއްރުކޮށްގެންނެވެ. 

Advertisement

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބުނީ، މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ދެމުން ގެންދާ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބްރީޗްވިގޮތް ހޯދުމަށް 241 ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕާލަމެންޓަރީ އިންކުއަައިރީގައި ޝަމާލްއާ ސުވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މިބައްދަލުވުމާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މި ތަހުގީގަށް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ހާޒިރުކޮށް ސުވާލު ކުރުމަށް ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު ސީޕީ މުހައްމަދު ހަމީދާއި ބައެއް ފުލުހުން ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތުގައި މާލެ ސިޓީގެ ކުރީގެ މޭޔަރ ޝިފާ މުހައްމަދު 241 ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް ވަނީ ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

ކޮމިޓީން ވަކިވަކި ސިފައިންނާ ސުވާލުކުރަން ބޭނުންވާކަން އެއްގުމުން އަސްކަރިއްޔާއިންވަނީ ވަކިވަކި ސިފައިންނާ ސުވާލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، ސިފައިންގެ ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވާނީ މުއައްސަސާއިން ކަމަށް ބުނެ ބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ. އެއާއެކު ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯހާއި ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯހަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވުމަށް އަދި އަންގާފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް