ކ. މާލެ
|
11 މެއި 2017 | ބުރާސްފަތި 13:36
ރައީސް މޫން ޖެއި އިން
ރައީސް މޫން ޖެއި އިން
އަލްޖަޒީރާ
ދެކުނުގެ ކޮރެއާގެ ރައީސް
ދެކުނު ކޮރެއާގެ އާ ރައީސް އުތުރު ކޮރެއާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަން ހުންނެވީ ތައްޔާރަށް
 
ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރައީސް ކަމާ ޖެއި އިން ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ ބުދަ ދުވަހު

ހާލަތު ތަންދޭނަމަ އުތުރު ކޮރެއާގެ އާ ރައީސް މޫން ޖެއި އިން އުތުރު ކޮރެއާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މޫން ޖެއި ހިން އުތުރު ކޮރެއާ އަށް ހާލަތު ތަންދޭނަމަ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ބުދަ ދުވަހު ވިދާޅުވިއިރު، އެމަނިކުފާނު އުތުރު ކޮރެއާ އަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ އުތުރު ކޮެރެއާގެ ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ޕްރޮގް ރާމައި އަދި މިސައިލް ޕްރޮގްރާމާއި ބެހޭ ޮގތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށެވެ. ބުދަ ދުވަހު އޮތް ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޖެއި އިން އުތުރު ކޮރެއާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ވިދާޅުވިއިރު، ދެކޮރެއާގެ މައްސަލައާއި ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް އަޒުމާއި އެކީ ޖެއި އިން ވިދާޅުވީ "ދެކޮރެއާ ސަރަހައްދަށް ސުލްހަ ގެނައުމަށްޓަކައި ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހުނު ކޮންމެ ތަަނަކަށް ވަޑައިގަންނަވަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށެވެ."

ރައީސް ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ދެކުނު ކޮރެއާގައި އެމެރިކާއިން ގާއިމުކޮށްފައިވާ މިސައިލް ޑިފެންސް ސިސްޓަމް ، ނުވަތަ "ތާޑް" އާއި ބެހޭގޮތުން، ރައީސް ޖެއި އިން ވިދާޅުވީ ، މިސައިލް ޑިފެންސް ސިސްޓަމާއި ބެހޭގޮތުން "އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު އެމެރިކާއާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި" އަދި ޗައިނާއާ އެކުވެސް މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. "ތާޑް" މިސައިލް ޑިފެންސް ސިސްޓަމުގެ ސަބަބުން ޗައިނާއިން ވަނީ ހިތްހަމަނުޖެހިފައެވެ. ޗައިނާ އިން ބުނާގޮތުން އެ މިސައިލް ޑިފެންސް ސިސްޓަމްގެ ވަރުގަދަ ރާާޑަރުތަކުގެ ސަބަބުން އެމެރިކާ އަށް ޗައިނާގެ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ޖާސޫސް ކުރަން ފުރުސަތު ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

ދެކުނުކޮރެއާގެ 19 ވަނަ ރައީސްގެ ގޮތުގައި ޖެއި އިން ހުވާކުރައްވާފައިވަނީ ނޭޝަނަލް އެސެމްބްލީ ބިލްޑިންގ ގައި ބުދަ ދުވަހުއެވެ. ޑެމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ނުކުމެ ވަޑައިގެންނެވި މޫން ވަނީ އެ މަނިކުފާނަކީ  ގައުމު ކޮރަޕްޝަނުން ސަލާމަތް ކުރައްވާނެ ފަރާތްކަމަށް ވިދާޅުވެ, އަދި އެކުވެރި ގައުމެއް ބިނާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް