ކ. މާލެ
|
17 މެއި 2021 | ހޯމަ 13:46
މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު - ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭން ސިޓީ ކައުންސިލު އޮންނާނީ ތައްޔާރަށް
މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު - ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭން ސިޓީ ކައުންސިލު އޮންނާނީ ތައްޔާރަށް
ރައީސް އޮފީސް
އައު މޭޔަރުގެ ވާހަކަފުޅު
އައު ކައުންސިލްވާނީ ނަތީޖާ ނެރެދޭ ކައުންސިލަކަށް - މާލެ ސިޓީ މޭޔަރ
 
ފަސް އަހަރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން ފާސް ކުރެއްވި
 
ގުޅީފަޅުގައި ޕޯޓް އެޅުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލި
 
މާލެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކޮށްދޭނަން
 
ސަރުކާރާ ގާތުން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކައުންސިލެއްކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވަން

ސަރުކާރުގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ސިޓީ ކައުންސިލް އޮންނާނެ ކަމަށް މާމެ ސިޓީގެ އައު މޭޔަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އައު ކައުންސިލްގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ބޭއްވެވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން، ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނަށް ބީރު ކަންފަތެއް ދިނުންވާނީ ރައްޔިތުންނަށް ބީރު ކަންފަތެއް ދިނުންކަމަށާއި، ސަރުކާރުން އެއްބާރުލެއްވުން ދެއްވާހާ ހިނދެއްގައި ސަރުކާރުގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިއެއް ގޮތުގައި ސިޓީ ކައުންސިލް އޮންނާނެކަމަށެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ރާވާފައިވާ ޕްލޭންގައިވާ މައިގަނޑު ކަންކަމަކީ

- ބިންވެރި ރައްޔިތެއް

- ޗާލު މާލެ ސިޓީ

- ހިތްފަސޭހަ މަގުމަތި

- ފުދުންތެރި ދިރިއުޅުން

- ޑިޖިޓަލް މާލެ

- ހަރުދަނާ އިދާރީހިންގުން

- ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުވާ ކައުންސިލް

ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްގެ މަަސައްކަތްތައް ބިނާވެފައިވާނީ މި އަމާޒުތައް ހާސިލް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

ބިންވެރި ރައްޔިތެއްގެ އަމާޒަށް ވާސިލްވުމަށްޓަކައި، ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްފެށޭތާ އެއްމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާއާއެކު މާލެ ސިޓީގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭނެއް ފާސްކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ކަމަށާއި، ފާހަގަ ކުރެވޭ ބިންތަކުގައި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ސަރުކާރާއެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަ މިގޮތަށް ވިލިމާލޭގެ ވެސް ލޭންޑްޔޫޒް ޕްލޭން ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަރުކާރާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން މާލެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ މައްސަލަ ހައްުލުކުރުމަށް ގުޅީފަޅުން ގޯތި ދޫކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ދަފްތަރުގައި ތިބި ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވައިލެވެންދެން ދަފްތަރުގައި ޖެއްސުން ހުއްޓާލުމަށް ޕްލޭން ކޮށްފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލެ ސިޓީއަކީ ޕްލާސްޓިކާ ދުރު ސާފުތަނަކަށް ހަދައި، މަގުތަކަކީ ހިތްފަސޭހަ ތަނަކަށް ހެދުމަށް މުހިއްމު މަޝްރޫއެއް ރޭވިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ބޮޑެތި ހުރިހައި މަގެއްގައި ތާރު އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، ރިންގް ރޯޑްގެ މަޝްރޫއު އަލުން ފަށްޓަވާނެ ކަަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މަގުމަތީގައި ހުންނަ ބައު ވެހިކަލްތައް ނެގުން މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ހުށަހެޅުންތަކާއެކު ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންވަނީ ފާސް ކޮށްފައެވެ.

ޑރ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ، މާލެސިޓީ ރައްޔިތުން އެދެނީ އެމަނިކުފާނާއި، އެމަނިކުފާނާއެކު ހޮއްވެވި ޓީމުން ރައްޔިތުންގެ އަމާޒުތަކަށް ވާސިލް ކޮށްދޭން މަސައްކަތްކޮށްދީ ނަތީޖާ ނެރެދިނުމަށް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެމަސައްކަތް ކުރާނީ އެ ގޮތުގައިކަން ފާހަގަކުރައްވައި ނަތީޖާ ނެރެދޭނޭކަމުގެ ޔަޤީންކަން އައު މޭޔަރު ދެއްވިއެވެ.

މޭޔަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި، ސިޓީ ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި އަދި ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދުމުގައި ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލެއްވުން ދެއްވުމަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ. އެއީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެއްބާރުލެއްވުން ދެއްވުންކަމަށާއި، ފައިދާވާނީ ރައްޔިތުންނަށްކަން ފާހަގަކުރައްވައި މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނު ދާނީ ރައްޔިތުން ޙަވާލުކުރި ކަމަކާ އެކީގައި އެކަނިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގެދޮރުވެރިކަމަކީ ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤެއްކަން ބަޔާންކުރައްވައި މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ، ގުޅީފަޅުގައި ޕޯޓް އެޅުން ހުއްޓާލަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވާކަމަށެވެ. އަދި ހިޔާ ފްލެޓްތައް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ލަސްނުކޮށް ފްލެޓްތައް ޙަވާލުކުރުމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ގޮވާލެއްވިއެވެ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ، ހިޔާ ފްލެޓްތައް ނިންމުމަށް ރައްޔިތުން އަތުން ދާނޭ ޚަރަދުގެ އެވްރެޖެއް ކަނޑައަޅައި، އެ ޢަދަދު ފްލެޓްގެ އަގުން އުނިކޮށްދެއްވުމަށް ގޮވާލައްވާކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހާވެސް އެއްޗަކީ މާލީ ފައިދާ ކަމުގައި ނުހެދުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވާކަމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ހޯދައިދިނީމާ ރައްޔިތުންގެ މޫނުމައްޗަށް އަންނަ ހިނިތުންވުމަކީ ވެސް ސަރުކާރަށް ލިބޭނޭ ފައިދާއެއްކަމުގައި ދެކުމަށް ގޮވާލައްވާކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. މާލޭގެ މޭޔަރު ވިދާޅުވީ، ހިޔާ ފްލެޓްތަކުން މަހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ވަރު 5600 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު ނުކުރުމަށާއި ޑައުންޕޭމަންޓް އެއްފަހަރާ ނުދެއްކޭ ފަރާތްތަކަށް ބަހާލައިގެން ދެއްކޭގޮތް ހަދައިދިނުމަށް ވެސް އެދިވަޑައިގަންނަވާކަމަށެވެ.

މޭޔަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ކިންގ ސަލްމާން މިސްކިތް ހުޅުވުމަށް ވެސް އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ހިންގާނީ ދެފުށް ފެންނަ، ނަޒާހަތްތެރި ކައުންސިލްއެއްގެ ގޮތުގައިކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، ކައުންސިލް ބައްދަލުވުންތައް ކަނޑައެޅޭ އުސޫލެއްގެ މަތީން ލައިވް ކުރާނެކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް ނުބަލާ، އެންމެންނާމެދު ވެސް ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއި އަދި ތެދުވެރިކަމާއެކު ޚިދްމަތްދޭ ކައުންސިލަކަށް އެކައުންސިލް ހެދުމަށް މޭޔަރު ވަނީ ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންނަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަކީ ސިޔާސީ ޖަގަހައަކަށް ވިޔަ ނުދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަމުން މޭޔަރު ވިދާޅުވީ، މާލެ ސޓީ ކައުންސިލަކީ ޚިދުމަތުގެ ގޮވައްޗަކަށް ހައްދަވާނެކަމަށެވެ. ކޮންމެ ބޮޑުކަމެއް ކުރުމުގައި ވެސް އެކަމެއްގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދާނޭކަމަށް ވެސް މޭޔަރު ވިދާޅުވއެވެ.

އައު މޭޔަރު ވަނީ ސަރުކާރުން މާލެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ގޮވައިލައްވާފައެވެ. އަދި އެކަން އެގޮތުގައި ކުރައްވާނޭކަމަށް ޔަޤީންކުރައްވާކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މުޢިއްޒު ވަނީ ކޮވިޑްގެ ހާލަތުން އަރައިގަތުމުގައި، ސިޓީކައުންސިލަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން ކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ވެސް ދެއްވާފައެވެ. އަދި އެކުވެރި ޤައުމުތަކުގެ ސިޓީތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގައި އާ އުސްމިންތަކަކަށް ދާނެކަމަށް ވެސް މާލޭގެ އައު މޭޔަރު ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
17 މެއި 2021 | ހޯމަ 16:16
އަޅުގަނޑު
އަސްލު ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ކުލި މާބޮޑު ! އެ ފްލެޓްތަކުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯ ވިޔާފާރީގެ ބޭނުންތަކަށް ކުއްޔަށް ދީގެންވެސް ލަހެއްނުވެ އެ ޢިމާރާތްތަކުގެ އަގު އަދާކޮށް ނިންމޭނެ ! ދެން ކީއްކުރައްވަންތޯ ރައްޔިތުން އަތުން އެހާ ބޮޑު ކުއްޔެއް ނަންގަވަންވީ ! ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ނުބައްދަލު އަގުގައި ކުލި ހަމަޖެއްސެވުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިތޯ !