ހަވީރުގެ ފިންޏަށް ރަސްފަންނު ސަރަހައްދަށް ނުކުމެ އުޅޭ މީހުން

9 ޖުލައި 2024 | އަންގާރަ 19:27
-
800
ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހަވީރުގެ ފިންޏަށް ރަސްފަންނު ސަރަހައްދަށް ބޮޑެތި މީހުންނާއި ކުޑަކުދިން ނުކުމެ އުޅެއެވެ.
ހަވީރު ގަޑީގައި ރަސްފަންނުގައި ތިބި ފަތުރުވެރިންތަކެއް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހަވީރު ގަޑީގައި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދަށް ގިނަ މީހުން އެއްވޭ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހަވީރު ގަޑީގައި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދަށް ގިނަ މީހުން އެއްވޭ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ހަވީރު ގަޑީގައި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި މަސްބާނަން ހުރި މީހެއް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހަވީރު ގަޑީގައި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދަށް ގިނަ މީހުން އެއްވޭ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ހަވީރު ގަޑީގައި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި މަސްބާނަން ތިބި ބައެއް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ހަވީރު ގަޑީގައި ރަސްފަންނުގައި ތިބި ފަތުރުވެރިންތަކެއް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހަވީރު ގަޑީގައި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދަށް ގިނަ މީހުން އެއްވޭ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހަވީރު ގަޑީގައި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދަށް ގިނަ މީހުން އެއްވޭ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ހަވީރު ގަޑީގައި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި މޫދަށް އެރެންވެސް ވަރަށް ގިނަ މީހުން ދޭ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ހަވީރު ގަޑީގައި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި މޫދަށް އެރެންވެސް ވަރަށް ގިނަ މީހުން ދޭ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ހަވީރު ގަޑީގައި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ކަސްރަތު ކުރަންވެސް މީހުން ނުކުމެ އުޅޭ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ހަވީރު ގަޑީގައި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި މޫދަށް އެރެންވެސް ވަރަށް ގިނަ މީހުން ދޭ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ހަވީރު ގަޑީގައި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި މޫދަށް އެރެންވެސް ވަރަށް ގިނަ މީހުން ދޭ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ހަވީރު ގަޑީގައި ރަސްފަންނުގައި ހުރި ފަތުރުވެރިއެއް، ފޮޓޯ ނަގަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހަވީރު ގަޑީގައި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދަށް ގިނަ މީހުން އެއްވޭ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހަވީރު ގަޑީގައި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދަށް ގިނަ މީހުން އެއްވޭ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހަވީރު ގަޑީގައި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދަށް ގިނަ މީހުން އެއްވޭ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ