އިޒްރޭލުން ވައުދުވީ "ލިމިޓެޑް" އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގަން. ދެ މަސް ފަހުން ރަފަހު އޮތީ ވީރާނާވެފައި

8 ޖުލައި 2024 | ހޯމަ 18:46
-
969
އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ނޫސްވެރިން ރަފަހަށް ވަނުމަށް ދައުވަތު ދީފައި، މިއީ އެ ސިޓީއަށް އިޒްރޭލުން އަރައިގަތް ފަހުން ބައިނަލްއަގުވާމީ މީޑިއާތަކުން އެ ސިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.
އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ނޫސްވެރިންނަށް ދައުވަތު ދީފައި ވަނީ މެއި މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދެމުން ދިޔަ ހަމަލާތަކަށް ފަހު ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ރަފަހުގެ ދަތުރަކަށް - ފޮޓޯ: އޭޕީ
ހަލާކުވެފައިވާ އިމާރާތްތަކުގެ ކައިރީގައި އިޒްރޭލުގެ ޓޭންކުތައް - ފޮޓޯ: އޭޕީ
އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ވެހިކަލްތަކުން ޣައްޒާގެ ދެކުނުގެ ތެރޭގައި ސިފައިންނާއި ނޫސްވެރިންތަކެއް ގޮވައިގެން ދުއްވަނީ - ފޮޓޯ: އޭޕީ
ރަފަހުގައި އޮގަނައިޒްޑް މިލިޓަރީ ފޯސްއެއްގެ ގޮތުގައި ހަމާސް ރޫޅާލުމާ ގާތްވެފައިވާ ކަމަށް އިޒްރޭލުން ބުނޭ - ފޮޓޯ: އޭޕީ
އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ވެހިކަލްތަކުން ޣައްޒާގެ ދެކުނުގެ ތެރޭގައި ސިފައިންނާއި ނޫސްވެރިންތަކެއް ގޮވައިގެން ދުއްވަނީ - ފޮޓޯ: އޭޕީ
އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ވެހިކަލްތަކުން ޣައްޒާގެ ދެކުނުގެ ތެރޭގައި ސިފައިންނާއި ނޫސްވެރިންތަކެއް ގޮވައިގެން ދުއްވަނީ - ފޮޓޯ: އޭޕީ