ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު - ތަރުކާރީއާއި މޭވާގެ ބާވަތްތައް މި ދުވަސްވަރު ތިޔާގި

7 ޖުލައި 2024 | އާދީއްތަ 18:47
-
740
ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގައި ތަރުކާރީއާއި މޭވާގެ ބާވަތްތައް މި ދުވަސްވަރު ތިޔާގިއެވެ.
ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިއެއްގައި ހުރި އާފަލުތަކެއް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގައި ވިޔަފާރި ކުރަން އުޅުނު މީހުން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިއެއްގައި މޭވާއާއި ތަރުކާރީ ވިއްކަން ހުރި ސޭޓެއް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިއެއްގައި މޭވާއާއި ތަރުކާރީ ވިއްކަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިއެއްގައި ހުރި ރިހާކުރުފުޅިތަކެއް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިއެއްގައި މީހަކު ފަޅޯ ގަންނަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިއެއްގައި ދޮންއަނބު ވެސް ތިޔާގި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިއެއްގައި މޭވާއާއި ތަރުކާރީ ވިއްކަން ހުރި ސޭޓެއް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިއެއްގައި މޭވާއާއި ތަރުކާރީ ވިއްކަން ހުރި ސޭޓެއް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިއެއްގައި ހުރި އާފަލާއި އޮރެންޖު - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިއެއްގައި މޭވާއާއި ތަރުކާރީ ވިއްކަން ހުރި ސޭޓެއް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިއެއްގައި ވިއްކާ ދޮންއަނބުތަކެއް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ކަނޑޫދޫ މިރުސް ލިބުން ދަތިވެ މިރުސް ލިބެން ހުރީ މަދުތަނެއްގައި، ކިލޯއެއް 650 ރުފިޔާއަށް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިއެއްގައި ހުރި އަލަނާސިތަކެއް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިއެއްގައި މޭވާއާއި ތަރުކާރީ ވިއްކަން ހުރި ސޭޓެއް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިއެއްގައި ހުރި ޑްރެގަން ފްރުޓުތަކެއް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ބަނބުކެޔޮ މޫސުމާއެކު ގިނަ ގޮޅިތަކުގައި ބަނބުކެޔޮ އަގުހެޔޮކޮށް ލިބެން އެބަހުރި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިއެއްގައި ހުރި ދޮންކެޔޮ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގައި ތަރުކާރީއާއި މޭވާގެ ބާވަތްތައް މި ދުވަސްވަރު ތިޔާގި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގައި ތަރުކާރީއާއި މޭވާގެ ބާވަތްތައް މި ދުވަސްވަރު ތިޔާގި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގައި ތަރުކާރީއާއި މޭވާގެ ބާވަތްތައް މި ދުވަސްވަރު ތިޔާގި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގައި ތަރުކާރީއާއި މޭވާގެ ބާވަތްތައް މި ދުވަސްވަރު ތިޔާގި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ