ދިޔަވަރުބޮޑުވެ، މާލެއަށް އުދައެރުން

6 ޖުލައި 2024 | ހޮނިހިރު 19:24
-
693
ދިޔަވަރުބޮޑުވި ވަގުތު ރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލެއަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ އުދަ އަރާފައެވެ.
ހޮނިހިރު ދުވަހު މާލޭގެ ސަލްމާން މިސްކިތާ ދިމާލުން އުދަ އެރި މަންޒަރު - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ހޮނިހިރު ދުވަހު މާލޭގެ ސަލްމާން މިސްކިތާ ދިމާލުން އުދަ އެރި މަންޒަރު - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ހޮނިހިރު ދުވަހު މާލޭގެ ސަލްމާން މިސްކިތާ ދިމާލުން އުދަ އެރި މަންޒަރު - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ހޮނިހިރު ދުވަހު މާލޭގެ ސަލްމާން މިސްކިތާ ދިމާލުން އުދަ އެރި މަންޒަރު - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ހޮނިހިރު ދުވަހު މާލޭގެ ސަލްމާން މިސްކިތާ ދިމާލުން އުދަ އެރި މަންޒަރު - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ހޮނިހިރު ދުވަހު މާލޭގެ ސަލްމާން މިސްކިތާ ދިމާލުން އުދަ އެރި މަންޒަރު - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ހޮނިހިރު ދުވަހު މާލޭގެ ސަލްމާން މިސްކިތާ ދިމާލުން އުދަ އެރި މަންޒަރު - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ހޮނިހިރު ދުވަހު މާލޭގެ ސަލްމާން މިސްކިތާ ދިމާލުން އުދަ އެރި މަންޒަރު - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ހޮނިހިރު ދުވަހު މާލޭގެ ސަލްމާން މިސްކިތާ ދިމާލުން އުދަ އެރި މަންޒަރު - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ހޮނިހިރު ދުވަހު މާލޭގެ ސަލްމާން މިސްކިތާ ދިމާލުން އުދަ އެރި މަންޒަރު - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ