މ. އެންޒިއަންގޭގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

4 ޖުލައި 2024 | ބުރާސްފަތި 18:26
-
682
ފުލޫނިޔާ މަގުގައި ހުރި ގެއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އެއް ހިގާފައިވަނީ 5 ޖުލައި 2024 ގައެވެ.
މ. އެންޒިއަންގޭގެ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ - ފުލުހުން ބުނީ އެ މައްސަލަ އާ ގުޅިގެން ފުލުހުންނާއި އެމްއެންޑީއެފުން އެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާކަމަށް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
މ. އެންޒިއަންގޭގެ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ - އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިގައިގެން އުޅޭ ގޭގައި އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
މ. އެންޒިއަންގޭގެ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ - އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މ. އެންޒިއަންގޭގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެ ފަންގިފިލާގައި ހުރި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ތަކެއްޗަށް ބޭނުންނުކުރެވޭވަރަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް - ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
މ. އެންޒިއަންގޭގެ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ - އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މ. އެންޒިއަންގޭގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެ ފަންގިފިލާގައި ހުރި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ތަކެއްޗަށް ބޭނުންނުކުރެވޭވަރަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް - ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
މ. އެންޒިއަންގޭގެ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ - އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މ. އެންޒިއަންގޭގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެ ފަންގިފިލާގައި ހުރި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ތަކެއްޗަށް ބޭނުންނުކުރެވޭވަރަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް - ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
މ. އެންޒިއަންގޭގެ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ - އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މ. އެންޒިއަންގޭގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެ ފަންގިފިލާގައި ހުރި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ތަކެއްޗަށް ބޭނުންނުކުރެވޭވަރަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް - ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް