މާލެއަށް ވިއްސާރަ ދުވަހެއް

3 ޖުލައި 2024 | ބުދަ 19:20
-
1322
ރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލެއަށް ބުދަ ދުވަހު ވަނީ ބޯކޮށް ވާރޭވެހިފައެވެ.
ވިއްސާރަ ދުވަހެއްގައި މަގުމަތިން ފެންނަ ވެހިކަލްތަކެއް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ވިއްސާރަ ދުވަހެއްގައި ކެފޭއެއްގެ ތެރެއިން، މަގުމަތިން ފެންނަ ވެހިކަލްތަކެއް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ވިއްސާރަ ދުވަހެއްގައި މަގުމައްޗަށް ނުކުންނަމުން އަންހެނަކު ވިއްސާރަކޯޓު ލުމަށް ތައްޔާރުވަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ވިއްސާރަކޯޓު ލައިގެން، އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދު ކައިރީގައި ތިބި ބަޔަކު - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ޖޯއްޔެއްގައި ކުޑަ ނަގައިގެން އިށީނދެލައިގެން އިން މީހަކު - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ސިނަމާލެ ބްރިޖުގެ މަންޒަރު ބަލަން، ވިއްސާރަކޯޓު ލައިގެން ހުރި މީހެއް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ވިއްސާރަކޯޓު ލައިގެން ހުރި މީހަކު ވާރޭ ވެހޭތީ މަގުމަތީގައި އޭނާގެ ސައިކަލު ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ނަގާފައިވާ ގައުމީ ދިދަ ވިއްސާރައިގައި ތެމިފައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ