އުރީދޫ އާއެކު ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށާއި ގުޅިގެން އީދު ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރުން

21 ޖޫން 2024 | ހުކުރު 19:25
-
1298
އަޟްޙާ ޢީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށާއި ގުޅިގެން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.
އުރީދޫއިން އަޟްޙާ ޢީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހަވާ އެރުވުމުގެ ހަރަކާތް - ފޮޓޯ: އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް
އުރީދޫއާއި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް ގުޅިގެން މާލޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މާލި، ލަނގިރި، ބޮޑުބެރު، ސްޓޭޖް ޝޯ، ބޮޑުމަސް އަދި އާޓިސްޓުންގެ ޝޯކޭސް ޕެއިންޓިން ޝޯކޭސް ހިމެނޭ - ފޮޓޯ: އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް
އުރީދޫއާއި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް ގުޅިގެން މާލޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މާލި، ލަނގިރި، ބޮޑުބެރު، ސްޓޭޖް ޝޯ، ބޮޑުމަސް އަދި އާޓިސްޓުންގެ ޝޯކޭސް ޕެއިންޓިން ޝޯކޭސް ހިމެނޭ - ފޮޓޯ: އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް
އެންސީއޭ ޢީދު އުފާގެ ފުރަތަމަ ހަރަކާތް ޢީދު ނަމާދަށް ފަހު އޮތް ހެނދުނު ސައިގެ ބައިވެރިން - ފޮޓޯ: އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް
އެމެން އެކިއުގައި ކެންދޫ އީދު އުފާ އިވެންޓްގެ ތެރެއިން ހިތްގައިމު ބަބްލް ޝޯއެއް ފެނުނު - ފޮޓޯ: އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް
އޭދަފުށީގައި ކުރިއަށްދާ ކިޑްސް ކަލަރ ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް
އޭދަފުށީގައި ކުރިއަށްދާ ކިޑްސް ކަލަރ ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް
އުރީދޫއާއި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް ގުޅިގެން މާލޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މާލި، ލަނގިރި، ބޮޑުބެރު، ސްޓޭޖް ޝޯ، ބޮޑުމަސް އަދި އާޓިސްޓުންގެ ޝޯކޭސް ޕެއިންޓިން ޝޯކޭސް ހިމެނޭ - ފޮޓޯ: އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް
އުރީދޫއާއި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް ގުޅިގެން މާލޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ބޮޑުބެރު ހިމެނޭ - ފޮޓޯ: އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް
އުރީދޫއާއި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް ގުޅިގެން މާލޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތަފާތު ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވޭ - ފޮޓޯ: އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް