ހޫނުމިން އިންތިހާއަށް މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނިކޮށް މައްކާ އަށް ވާރޭވެހި މާހައުލަށް ފިނިކަން

18 ޖޫން 2024 | އަންގާރަ 18:27
-
1192
1445 ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރަން މައްކާއަށް ދަތުރު ކުރި ޙައްޖުވެރިންނަށް މިއަދު ވަނީ، ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ގަދަ ހޫނު ތަހަންމަލު ކުރުމަށް ފަހު، ކުއްލިއަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ހޫނުން ލުޔެއް ލިބިފައެވެ.
ހޫނުމިން 49 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށް މައްޗަށް ގޮސްފައި ވަނިކޮށް މައްކާ އަށް ވަނީ ވާރޭ ވެހި މާހައުލަށް ފިނިކަން ލިބިފައި - ފޮޓޯ: އިންގްލިޝް.އާޖް.ޓީވީ
ހޫނުމިން 49 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށް މައްޗަށް ގޮސްފައި ވަނިކޮށް މައްކާ އަށް ވަނީ ވާރޭ ވެހި މާހައުލަށް ފިނިކަން ލިބިފައި - ފޮޓޯ: އަރަބް ނިއުސް
ހޫނުމިން 49 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށް މައްޗަށް ގޮސްފައި ވަނިކޮށް މައްކާ އަށް ވަނީ ވާރޭ ވެހި މާހައުލަށް ފިނިކަން ލިބިފައި - ފޮޓޯ: އަރަބް ނިއުސް
ހޫނުމިން 49 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށް މައްޗަށް ގޮސްފައި ވަނިކޮށް މައްކާ އަށް ވަނީ ވާރޭ ވެހި މާހައުލަށް ފިނިކަން ލިބިފައި - ފޮޓޯ: އަރަބް ނިއުސް
ހޫނުމިން 49 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށް މައްޗަށް ގޮސްފައި ވަނިކޮށް މައްކާ އަށް ވަނީ ވާރޭ ވެހި މާހައުލަށް ފިނިކަން ލިބިފައި - ފޮޓޯ: އަރަބް ނިއުސް
ހޫނުމިން 49 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށް މައްޗަށް ގޮސްފައި ވަނިކޮށް މައްކާ އަށް ވަނީ ވާރޭ ވެހި މާހައުލަށް ފިނިކަން ލިބިފައި - ފޮޓޯ: ސައުދީ ގެޒެޓް