އަޟްހާ ޢީދު ދުވަސް 1445 - ދިވެހިންނަށް އަންނަ ސަގާފީ ބޮޑު ޢީދު، އެކުވެރިކަމުގެ ލާމަސީލް

16 ޖޫން 2024 | އާދީއްތަ 15:21
-
962
1445 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްހާ ޢީދު ދުވަހަކީ 16 ވަނަ ދުވަހެ އެވެ. އަޟްހާ އީދުގެ އުފަލުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިވެހިން އަންނަނީ އެކުވެރިކަމުގެ ލާމަސީލް މިސާލު ދައްކަމުންނެވެ.
އަޟްހާ ޢީދު ދުވަސް 1445 - މާލޭގައި ޢީދު ނަމާދަށް ރައްޔިތުން މިސްކިތައް ދަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އަޟްހާ ޢީދު ދުވަސް 1445 - މާލޭގައި ޢީދު ނަމާދަށް ރައްޔިތުން މިސްކިތައް ދަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އަޟްހާ ޢީދު ދުވަސް 1445 - މާލޭގައި ޢީދު ނަމާދަށް ރައްޔިތުން މިސްކިތައް ދަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އަޟްހާ ޢީދު ދުވަސް 1445 - މާލޭގައި ޢީދު ނަމާދަށް ރައްޔިތުން މިސްކިތައް ދަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އަޟްހާ ޢީދު ދުވަސް 1445 - މާލޭގައި ޢީދު ނަމާދަށް ރައްޔިތުން މިސްކިތައް ދަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އަޟްހާ ޢީދު ދުވަސް 1445 - ބ. ކަމަދޫގައި ކުރެވުނު ޢީދު ނަމާދުގެ ތެރެއިން، އީދު އުފާ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބ. ކަމަދޫގައި ކުޅިވަރުގެ އެކި ހަރަކާތްތައް ރޭވިފައިވޭ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އަޟްހާ ޢީދު ދުވަސް 1445 - ބ. ކަމަދޫގައި ކުރެވުނު ޢީދު ނަމާދުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އަޟްހާ ޢީދު ދުވަސް 1445 - ބ. ކަމަދޫގައި އީދުގެ އުފާ ފާހަގަ ކުރުމުގެ އެކި ޙަރަކާތްތައް ރޭވިފައިވޭ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އަޟްހާ ޢީދު ދުވަސް 1445 - ބ. ކަމަދޫގައި އީދުގެ އުފާ ފާހަގަ ކުރުމުގެ އެކި ޙަރަކާތްތައް ރޭވިފައިވާއިރު، ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ ސްޓޭޖް ހުޅުވާ މެހުމާނުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އަޟްހާ ޢީދު ދުވަސް 1445 - ބ. ކަމަދޫގައި ކުރެވުނު ޢީދު ނަމާދުގައި ބައިވެރިވުމަށް އާއިލާއެއް ދާ މަންޒަރު - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އަޟްހާ ޢީދު ދުވަސް 1445 - ވިލިމާލެ ބޯޅަދަނޑުގައި އޮތް ޢީދު ދުވަހުގެ ބޮޑު ޖަމާޢަތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
އަޟްހާ ޢީދު ދުވަސް 1445 - ވިލިމާލެ ބޯޅަދަނޑުގައި އޮތް ޢީދު ދުވަހުގެ ބޮޑު ޖަމާޢަތުގެ ތެރެއިން، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް އިއްވި އީދު ޚުތުބާގައި ބުނީ، އަމާންކަން ލިބުމާއި، އެ ޤައުމެއްގެ އަހުލުވެރިންނަށް އުފާ ފާގަތިކަން ލިބުމަކީ ޤައުމަކަށް ލިބޭނެ ބޮޑު ނިއުމަތެއް ކަމަށް - ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
އަޟްހާ ޢީދު ދުވަސް 1445 - ވިލިމާލެ ބޯޅަދަނޑުގައި އޮތް ޢީދު ދުވަހުގެ ބޮޑު ޖަމާޢަތުގެ ތެރެއިން، އުފާ ފާޅުކުރުމުގައި އެހެން ދީންތަކުގެ އަހުލުވެރިންގެ ގޮތްތައް ކޮޕީ ކުރުން ދޫކޮށްލަން ޖެހޭކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވޭ - ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
އަޟްހާ ޢީދު ދުވަސް 1445 - ވިލިމާލެ ބޯޅަދަނޑުގައި އޮތް ޢީދު ދުވަހުގެ ބޮޑު ޖަމާޢަތުގެ ތެރެއިން، ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވަނީ، މުސްލިމުން އީދުގެ އުފާ ފާޅުކުރާއިރު ދީނުގެ އުސޫލުތަކަށް ތަބާވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް - ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ