ޙައްޖު 1445 - ހައްޖުވެރިން މިނާއަށް ޖަމާވުން

15 ޖޫން 2024 | ހޮނިހިރު 17:13
-
747
1445 ވަނަ އަހަރުގެ ހައްޖު ދުވަހަކީ މި މަހު 15 ވަނަ ދުވަހެއެވެ. މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ ގައި ފެށީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. ހައްޖުވެރިން މިނާއަށް ޖަމާވެފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.
ޙައްޖު 1445 - މި އަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވާ ޙައްޖުވެރިން މައްކާ، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި މިނާއަށް ދަތުުރުކުރަނީ - ފޮޓޯ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޙައްޖު އެންޑް އުމްރާ
ޙައްޖު 1445 - މި އަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވާ ޙައްޖުވެރިން މައްކާ، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި މިނާއަށް ދަތުުރުކުރުން، ހައްޖު ދުވަހު އަރަފާތު ބިމުގައި ނެތް ނަމަވެސް އެދުވަހުގެ މާތްކަން ލިބިގަތުމަށް ރޯދަ ހިފުމާއި، ޒިކުރު ކުރުމާއި ދުއާ ކުރުމާއި ތަކުބީރު ކިޔުން ފަދަ ހެޔޮ އަމަލު ކުރެވިދާނެ - ފޮޓޯ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޙައްޖު އެންޑް އުމްރާ
ޙައްޖު 1445 - މި އަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވާ ޙައްޖުވެރިން މައްކާ، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި މިނާއަށް ދަތުުރުކުރުން، އަރަފާތު ބިމުގަ ހައްޖުވެރީން އެ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސުމާ ހަމައަށް ތިބޭނެ - ފޮޓޯ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޙައްޖު އެންޑް އުމްރާ
ޙައްޖު 1445 - މި އަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވާ ޙައްޖުވެރިން މައްކާ، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި މިނާއަށް ދަތުުރުކުރުން، ހައްޖު ދުވަހަކީ، އަހަރުތެރޭގައިވާ އެންމެ މާތް ދުވަސް - ފޮޓޯ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޙައްޖު އެންޑް އުމްރާ
ޙައްޖު 1445 - މި އަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވާ ޙައްޖުވެރިން މައްކާ، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި މިނާއަށް ދަތުުރުކުރުން، ޙައްޖުވެރިޔާ އެ ދުވަހު ރޯދައަށް ހުރުމެއް ނުވާ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އޭނާއަށް مُسْتَحَبُّ ވަނީ ދުއަކުރުމާއި ޒިކުރުކުރުމާއި ކީރިތި ގުރްއާން ކިޔެވުމުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރުން - ފޮޓޯ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޙައްޖު އެންޑް އުމްރާ
ޙައްޖު 1445 - މި އަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވާ ޙައްޖުވެރިން މައްކާ، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި މިނާއަށް ދަތުުރުކުރުން، މުސްލިމުން عَرَفَاتُ ބިމުގައި ތިބޭ މަންޒަރަކީ ޝައުޤުވެރިކަމާ އެކު، މީސްތަކުންގެ ކަޅި އެ ދިމާއަށް އަނބުރައިލެވޭ މަންޒަރެއް - ފޮޓޯ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޙައްޖު އެންޑް އުމްރާ