ޙައްޖު 1445 - މުޅި އުމުރުގެ ދިގު އިންތިޒާރަކަށް ފަހު ނޫނީ ނުލިބޭ ފުރުސަތެއް

14 ޖޫން 2024 | ހުކުރު 19:27
-
799
1445 ވަނަ އަހަރުގެ ހައްޖު ދުވަހަކީ މި މަހު 15 ވަނަ ދުވަހެއެވެ. މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ ގައި ފެށީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. ހައްޖަކީ ކުޅަދާނަ ވެގެން ވާ ކޮންމެ މުސްލިމަކު މަދުވެގެން އުމުރުން އެއް ފަހަރު އަދާ ކުރަން ޖެހޭ އިސްލާމް ދިނުގެ 5 ރުކުނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަޅުކަމެކެވެ. ދޮޅު މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން މިއަހަރުގެ ހައްޖުގެ މާތް އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވި އެވެ.
ޙައްޖު 1445 - މި އަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވާ ޙައްޖުވެރިން މައްކާ، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި - ފޮޓޯ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޙައްޖު އެންޑް އުމްރާ
ޙައްޖު 1445 - ހައްޖުގެ އެންމެ މުހިންމު ހަރަކާތަކީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އަރަފާތުގައި ދުއާ ކުރުމުގައާއި، ނަމާދު ކުރުމުގައާއި، ޒިކުރު ކުރުމުގައި ހައްޖުވެރިން ހޭދަ ކުރުން - ފޮޓޯ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޙައްޖު އެންޑް އުމްރާ
ޙައްޖު 1445 - ހުކުރު ދުވަހު ހައްޖުވެރިންނަށް ފުރަތަމަ އޮތީ ހައްޖުގެ ފުރަތަމަ ތަވާފްގެ ގޮތުގައި ގެފުޅު ވަށައިގެން 7 ބުރު ފުރިހަމަ ކުރުން - ފޮޓޯ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޙައްޖު އެންޑް އުމްރާ
ޙައްޖު 1445 - ހައްޖަކީ ކުޅަދާނަ ވެގެން ވާ ކޮންމެ މުސްލިމަކު މަދުވެގެން އުމުރުން އެއް ފަހަރު އަދާ ކުރަން ޖެހޭ އިސްލާމް ދިނުގެ 5 ރުކުނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަޅުކަމެއް - ފޮޓޯ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޙައްޖު އެންޑް އުމްރާ
ޙައްޖު 1445 - މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމުގެ އުފާ ދޮޅު މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މުސްލިމުންނަށް ލިބިގެން ދޭ - ފޮޓޯ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޙައްޖު އެންޑް އުމްރާ
ޙައްޖު 1445 - ހައްޖުގެ އަޅުކަން ބެލެވިފައި އޮންނަނީ މުޅި އުމުރުގައި ދިގު އިންތިޒާރަކަށް ފަހު ނޫނީ އާއްމު ގޮތެއްގައި ނުލިބޭ ފުރުސަތެއްގެ ގޮތުގައި - ފޮޓޯ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޙައްޖު އެންޑް އުމްރާ
ޙައްޖު 1445 - ހުކުރު ދުވަހު ހައްޖުގެ އަޅުކަން ފެށުނީ، އިހްރާމްގައި ތިބި އެތައް ލައްކަ މުސްލިމުން ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު ވަށައިގެން ތަވާފު ކުރަން ފެށުމުން - ފޮޓޯ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޙައްޖު އެންޑް އުމްރާ
ޙައްޖު 1445 - މި އަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވާ ޙައްޖުވެރިން މައްކާ، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި - ފޮޓޯ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޙައްޖު އެންޑް އުމްރާ