ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް ކޮންފަރެންސް 2024 ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

9 ޖޫން 2024 | އާދީއްތަ 18:27
-
544
ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް ކޮންފަރެންސް 2024 ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް އެވެ. މި ކޮންފަރެންސް ފަށާފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ.
ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް ކޮންފަރެންސް 2024 - މިފަހަރުގެ ތީމަކީ ސްމާރޓް ގަވަރނަންސް ފޯރ ސިވިލް ސަރވިސް އެކްސެލެންސް. މިއީ 4 ވަނަ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮންފަރެންސް - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް ކޮންފަރެންސް 2024 - ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ހިނިތުންވުމާއި އޯގާތެރިކަން އިސްކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނަވާ ކަމަށް - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް ކޮންފަރެންސް 2024 - މި ކޮންފަރެންސްގައި ޖުމްލަ 3 ދާއިރާއަކުން 15 ކަރުދާސް ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް ކޮންފަރެންސް 2024 - މުޅި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ޖުމްލަ 250 އަށްވުރެ ގިނަ ބައިވެރިން މި ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވޭ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް ކޮންފަރެންސް 2024 - މުޅި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ޖުމްލަ 250 އަށްވުރެ ގިނަ ބައިވެރިވެރިން މި ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވޭ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް ކޮންފަރެންސް 2024 - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް، ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް