ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކޮށް ދިވެހިން މުޒާހަރާކުރުން

25 މެއި 2024 | ހޮނިހިރު 18:21
-
1438
ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކޮށް މާލޭގައި ދަނީ އެއްވުންތައް ބާއްވަމުންނެވެ.
އިޒްރޭލަށް ފައިސާ ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި ކޭއެފްސީ ކުރިމަތީގައި ދިވެހިން މުޒާހަރާކުރަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އިޒްރޭލަށް ފައިސާ ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި ކޭއެފްސީ ކުރިމަތީގައި ދިވެހިން މުޒާހަރާކުރަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އިޒްރޭލަށް ފައިސާ ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި ކޭއެފްސީ ކުރިމަތީގައި ދިވެހިން މުޒާހަރާކުރަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އިޒްރޭލަށް ފައިސާ ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި ކޭއެފްސީ ކުރިމަތީގައި ދިވެހިން މުޒާހަރާކުރަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އިޒްރޭލަށް ފައިސާ ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި ކޭއެފްސީ ކުރިމަތީގައި ދިވެހިން މުޒާހަރާކުރަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އިޒްރޭލަށް ފައިސާ ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި ކޭއެފްސީ ކުރިމަތީގައި ދިވެހިން މުޒާހަރާކުރަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އިޒްރޭލަށް ފައިސާ ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި ކޭއެފްސީ ކުރިމަތީގައި ދިވެހިން މުޒާހަރާކުރަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އިޒްރޭލަށް ފައިސާ ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި ކޭއެފްސީ ކުރިމަތީގައި ދިވެހިން މުޒާހަރާކުރަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އިޒްރޭލަށް ފައިސާ ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި ކޭއެފްސީ ކުރިމަތީގައި ދިވެހިން މުޒާހަރާކުރަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ