ހައްޖު މޫސުމަށް ހާއްސަ ސައޫދީ ޕާސްޕޯޓް ޓްރެވަލް ސިމް އުރީދޫއިން ތައާރަފުކުރުން

20 މެއި 2024 | ހޯމަ 19:30
-
1485
ހައްޖު މޫސުމަށް ހާއްސަކޮށް އުރީދޫއިން ސައޫދީ ޕާސްޕޯޓުގެ ނަމުގައި ރޯމިންގ ސިމެއް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ.
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. ޝަހީމް އަލީ ސައީދު އަދި އުރީދޫގެ ސީއީއޯ ޚާލިދު އަލް ހަމާދީ - ފޮޓޯ: އުރީދޫ
ސައޫދީ ޕާސްޕޯޓާއެކު އުރީދޫގެ އަމާޒަކީ ކަސްޓަމަރުންގެ މި މާތް ދަތުރުގައި ގާތް ތިމާގެ މީހުންނާ ގުޅިފައި ތިބުމާއި ޒަރޫރީ ހިދުމަތްތައް ހޯދައިދިނުން - ފޮޓޯ: އުރީދޫ
ހައްޖު މޫސުމަށް ހާއްސަކޮށް ސައޫދީ ޕާސްޕޯޓުގެ ނަމުގައި ރޯމިންގ ސިމެއް ތައާރަފު ކުރީ ހޯމަ ދުވަހު - ފޮޓޯ: އުރީދޫ
މިއީ ހައްޖަށް ދާ މީހުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ރާއްޖޭގައި ތިބި އާއިލާ އަދި ރައްޓެހިންނާއި މުއާމަލާތްކޮށް ގުޅުން މެދުނުކެނޑި ބޭއްވުމުގެ މަގުޞަދުގައި ތައާރަފުކުރެވުނު ސިމެއް - ފޮޓޯ: އުރީދޫ
މި ސިމްއަކީ 15 ޖީބީ ޑޭޓާ، 60 މިނެޓުގެ ކޯލުކުރުމާއި ލިބުން އަދި 60 އެސް.އެމް.އެސް ރޯމިންގގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ބަންޑްލް ކުރެވިފައިވާ ސިމެއް - ފޮޓޯ: އުރީދޫ
ހައްޖު މޫސުމަށް ހާއްސަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި ސިމާއެކު ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށްވެސް ގުޅުމާއި، އެސް.އެމް.އެސް އަދި ޑޭޓާ ރަނގަޅު އަގެއްގައި ބޭނުންކުރުވިގެންދާނެ - ފޮޓޯ: އުރީދޫ