މާފަންނު ގެއެއްގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުން

20 މެއި 2024 | ހޯމަ 19:17
-
785
މާލެސިޓީ މާފަންނު ގެއަކުން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެއެވެ.
މާލެސިޓީ މާފަންނު ގެއަކުން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނުނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ފުލުހުން ބުނީ ފިރިހެނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ މ. ރަބީއުވިލާގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ކަމަށް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
މީހަކު މަރުވެފައި އޮތް ކަމުގެ ރިޕޯޓު ލިބުނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:20 އެހާކަންހާއިރު - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ފުލުހުން ބުނީ ފިރިހެނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ މ. ރަބީއުވިލާގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ކަމަށް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އެ މީހާ މަރުވެފައި އޮތް ތަނުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އެ މީހާ މަރުވެފައި އޮތް ތަނުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ