ބޭރު ޤައުމުތަކަށާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ހިމެނޭގޮތަށް 9 ސަފީރުން ޢައްޔަންކުރެއްވުން

7 މެއި 2024 | އަންގާރަ 18:29
-
1293
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ބޭރު ޤައުމުތަކަށާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ހިމެނޭގޮތަށް 9 ސަފީރުން އަންގާރަ ދުވަހު ޢައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.
މި ބޭފުޅުންނަށް މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވީ މިކަމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވުމަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ހަވާލުކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ބޭރު ޤައުމުތަކަށާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ހިމެނޭގޮތަށް 9 ސަފީރުން ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވޭ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ބޭރު ޤައުމުތަކަށާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ހިމެނޭގޮތަށް 9 ސަފީރުން ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވޭ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ބޭރު ޤައުމުތަކަށާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ހިމެނޭގޮތަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި 9 ސަފީރުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް