އިސްރާއީލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި ރަފަހުގެ ގެތައް ސުންނާފަތިވުން

17 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 18:37
-
2343
އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި ޢާއްމުން ދިރިއުޅޭ ގެތައް ވަނީ ބިމާ ހަމަކޮށްފައެވެ.
އިސްރާއީލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި ރަފަހުގެ ގެތަކަށް ވަނީ އެކި ވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި ރަފަހުގެ ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ގެއެއްގެ ބޭރުގައި ތިބި ކުޑަކުދިން ތަކެއް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި ރަފަހުގެ ގެއެއްގައި އަންހެނަކާއި ކުޑަކުއްޖަކު މަޑުކޮށްލައިގެން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި ރަފަހުގެ ގެތަކަށް ވަނީ އެކި ވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި ރަފަހުގެ ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ގެއެއްގެ ބޭރުގައި ކުޑަކުއްޖަކު އިށީނދެލައިގެން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި ރަފަހުގެ ގެތަކަށް ވަނީ އެކި ވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް