ލޮސްއެންޖަލިސް ގައި "ސްޓްރައިކް ފޯ ގާޒާ"ގެ ނަމުގައި މުޒާހަރާ ކުރުން

16 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 18:38
-
2200
ޣައްޒާގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން އެއްވެ، ލޮސްއެންޖަލިސް ގައި"ސްޓްރައިކް ފޯ ގާޒާ" ގެ ނަމުގައި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ވަނީ މުޒާހަރާކޮށްފައެވެ.
ޣައްޒާގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން, ބޮއިކޮޓްކުރަމުންދާ މޭސީސް ގެ ފިހާރައެއް ބޭރުގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޣައްޒާގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން, ލޮސްއެންޖަލިސް ގަ އި ބޮއިކޮޓްކުރަމުންދާ ޒާރާ ގެ ފިހާރައެއް ބޭރުގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޣައްޒާގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން, ބޯއިކޮޓް ކުރަމުންދާ މޭސީސް ގެ ފިހާރައެއް ބޭރުގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޣައްޒާގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން, ލޮސްއެންޖަލިސް ގައި ބޯއިކޮޓް ކޮށްފައިވާ ޒާރާ ފިހާރައެއްކައިރީގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޣައްޒާގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން, ލޮސްއެންޖަލިސް ގެ މޯލެއްގެ ތެރޭގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޣައްޒާގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން, ލޮސްއެންޖަލިސް ގެ މޯލެއްގެ ތެރޭގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް