އިސްރާއީލަށް އައިއާރްޖީސީން ހަމަލާ ދިނުމުން އީރާނުގެ ރައްޔިތުން އުފާފާޅުކުރުން

14 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 18:29
-
2255
އީރާނުގެ ރައްޔިތުން ތެހެރާނުގައި ހުންނަ އިނގިރޭސި އެމްބަސީ ކުރިމަތީގައި އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން، އިސްރާއީލަށް އައިއާރްޖީސީން ހަމަލާ ދިނުމުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ އުފާފާޅުކޮށްފައެވެ.
އީރާނުގެ ރައްޔިތުން ތެހެރާނުގައި ހުންނަ އިނގިރޭސި އެމްބަސީ ކުރިމަތީގައި އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން، އިސްރާއީލަށް އައިއާރްޖީސީން ހަމަލާ ދިނުމުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ އުފާފާޅުކޮށްފަ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އީރާނުގެ ރައްޔިތުން ތެހެރާނުގައި ހުންނަ އިނގިރޭސި އެމްބަސީ ކުރިމަތީގައި އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން، އިސްރާއީލަށް އައިއާރްޖީސީން ހަމަލާ ދިނުމުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ އުފާފާޅުކޮށްފަ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އީރާނުގެ ރައްޔިތުން ތެހެރާނުގައި ހުންނަ އިނގިރޭސި އެމްބަސީ ކުރިމަތީގައި އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން، އިސްރާއީލަށް އައިއާރްޖީސީން ހަމަލާ ދިނުމުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ އުފާފާޅުކޮށްފަ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އީރާނުގެ ރައްޔިތުން ތެހެރާނުގައި ހުންނަ އިނގިރޭސި އެމްބަސީ ކުރިމަތީގައި އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން، އިސްރާއީލަށް އައިއާރްޖީސީން ހަމަލާ ދިނުމުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ އުފާފާޅުކޮށްފަ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އީރާނުގެ ރައްޔިތުން ތެހެރާނުގައި ހުންނަ އިނގިރޭސި އެމްބަސީ ކުރިމަތީގައި އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން، އިސްރާއީލަށް އައިއާރްޖީސީން ހަމަލާ ދިނުމުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ އުފާފާޅުކޮށްފަ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އީރާނުގެ ރައްޔިތުން ތެހެރާނުގައި ހުންނަ އިނގިރޭސި އެމްބަސީ ކުރިމަތީގައި އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން، އިސްރާއީލަށް އައިއާރްޖީސީން ހަމަލާ ދިނުމުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ އުފާފާޅުކޮށްފަ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އީރާނުގެ ރައްޔިތުން ތެހެރާނުގައި ހުންނަ އިނގިރޭސި އެމްބަސީ ކުރިމަތީގައި އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން، އިސްރާއީލަށް އައިއާރްޖީސީން ހަމަލާ ދިނުމުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ އުފާފާޅުކޮށްފަ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް