ނިއުޔޯކް ސިޓީގައި ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކޮށް މުޒާހަރާ ކުރުން

13 އޭޕްރިލް 2024 | ހޮނިހިރު 17:53
-
2266
ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާންމު މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި ނިއުޔޯކް ސިޓީގައި މުޒާހަރާކޮށްފިއެވެ.
ޣައްޒާގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން އެއްވެ، އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކް ސިޓީގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި ފުލުހުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިއެއް ހައްޔަރުކުރަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޣައްޒާގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން އެއްވެ، އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކް ސިޓީގައި ކުރި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ނަމާދު ކުރަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޣައްޒާގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން އެއްވެ، އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކް ސިޓީގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި ފުލުހުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިއެއް ހައްޔަރުކުރަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޣައްޒާގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން އެއްވެ، އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކް ސިޓީގައި ކުރި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޣައްޒާގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން އެއްވެ، އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކް ސިޓީގައި ކުރި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޣައްޒާގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން އެއްވެ، އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކް ސިޓީގައި ކުރި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޣައްޒާގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން އެއްވެ، އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކް ސިޓީގައި ކުރި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް