އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލު ސަރަހައްދަށް އިސްރާއީލުން ހަމަލާ ދިނުން

3 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 18:35
-
854
ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން ވަނީ އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލާއި އެ ހޮސްޕިޓަލާ ކައިރި ސަރަހައްދުތަކަށް 2 ހަފުތާ ވަންދެން ހަމަލާ ދީފައެވެ.
ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލާއި އެ ހޮސްޕިޓަލާ ކައިރި ސަރަހައްދުތަކަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ބިމާ ހަމަވެފައިވާ އިމާރާތްތައް ކައިރީގައި މީހުން އެއްވެފައި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލާއި އެ ހޮސްޕިޓަލާ ކައިރި ސަރަހައްދުތަކަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ބިމާ ހަމަވެފައިވާ އިމާރާތްތައް ކައިރީގައި މީހުން އެއްވެފައި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލާއި އެ ހޮސްޕިޓަލާ ކައިރި ސަރަހައްދުތަކަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ބިމާ ހަމަވެފައިވާ އިމާރާތްތައް ކައިރީގައި އިން އަންހެނެއް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލާއި އެ ހޮސްޕިޓަލާ ކައިރި ސަރަހައްދުތަކަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ބިމާ ހަމަވެފައިވާ އިމާރާތްތައް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލާއި އެ ހޮސްޕިޓަލާ ކައިރި ސަރަހައްދުތަކަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ބިމާ ހަމަވެފައިވާ އިމާރާތްތައް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލާއި އެ ހޮސްޕިޓަލާ ކައިރި ސަރަހައްދުތަކަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ބިމާ ހަމަވެފައިވާ އިމާރާތްތައް ކައިރީގައި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް