އެމިރޭޓްސް ރެޑް ކްރެސެންޓުން ޣައްޒާއަށް އެހީގެ ޕާރުސަލް ފޯރުކޮށްދިނުން

2 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 18:08
-
639
އެމިރޭޓްސް ރެޑް ކްރެސެންޓުން ވަނީ ޣައްޒާއަށް އިންސާނީ އެހީއާއެކު ޕާރުސަލްތަކެއް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.
އެމިރޭޓްސް ރެޑް ކްރެސެންޓުން ޣައްޒާއަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީގެ ޕާރުސަލްތައް ބަންދުކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ވޮލަންޓިއަރުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އެމިރޭޓްސް ރެޑް ކްރެސެންޓުން ޣައްޒާއަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީގެ ޕާރުސަލްތައް ބަންދުކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ވޮލަންޓިއަރުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އެމިރޭޓްސް ރެޑް ކްރެސެންޓުން ޣައްޒާއަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީގެ ޕާރުސަލްތައް ބަންދުކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ވޮލަންޓިއަރުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އެމިރޭޓްސް ރެޑް ކްރެސެންޓުން ޣައްޒާއަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީގެ ޕާރުސަލްތައް ބަންދުކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ވޮލަންޓިއަރުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އެމިރޭޓްސް ރެޑް ކްރެސެންޓުން ޣައްޒާއަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީގެ ޕާރުސަލްތައް ބަންދުކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ވޮލަންޓިއަރުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އެމިރޭޓްސް ރެޑް ކްރެސެންޓުން ޣައްޒާއަށް އެހީގެ ޕާރުސަލް ތައްޔާރުކޮށް އަރުވާފައިވާ ވޭން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އެމިރޭޓްސް ރެޑް ކްރެސެންޓުން ޣައްޒާއަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީގެ ޕާރުސަލްތައް ބަންދުކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ވޮލަންޓިއަރުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް