ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގައި ހިކި އަނަރޫފަ ވެފައިވާ ޣައްޒާގެ ތުއްތު ކުދިންނަށް ފަރުވާ ދިނުން

1 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 18:39
-
887
ހަނގުރާމައަށް 177 ދުވަސް ވީއިރު، ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ކާނާއާއި ސާފު ބޯފެނާއި ބޭސްފަރުވާއިންވެސް މަހުރޫމުވެފައެވެ. އަދި ތުއްތު ކުދިން ވަނީ ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގައި ހިކި އަނަރޫފަވެ، ފަރުވާ ހޯދަން ޖެހިފައެވެ.
ރަފަހުގެ އަލްއަވްދާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ފަލަސްތީނުގެ ތުއްތު ކުއްޖެއް އޭނާގެ މަންމަގެ އުނގުގައި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ރަފަހުގެ އަލްއަވްދާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ފަލަސްތީނުގެ ތުއްތު ކުއްޖެއް އޭނާގެ މަންމަގެ އުނގުގައި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ރަފަހުގެ އަލްއަވްދާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ފަލަސްތީނުގެ ތުއްތު ކުއްޖެއް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ރަފަހުގެ އަލްއަވްދާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ފަލަސްތީނުގެ ތުއްތު ކުއްޖެއް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ރަފަހުގެ އަލްއަވްދާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ފަލަސްތީނުގެ ތުއްތު ކުއްޖެއް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ރަފަހުގެ އަލްއަވްދާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ފަލަސްތީނުގެ ތުއްތު ކުއްޖެއް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް