އިސްރާއިލާއި ދެކޮޅަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅު ތަކުގައި މުޒާހަރާ ކުރުން

31 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 18:32
-
946
ޣައްޒާގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން އެއްވެ، އިސްރާއީލާއި ދެކޮޅަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން މީހުން ނިކުމެ ދަނީ މުޒާހަރާކުރަމުންނެވެ.
ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކުރާކަން ހާމަކުރުމަށް ޓުނީޝިއާގައި ކުރި މުޒާހަރާއެއްގެ ބައިވެރިން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކުރާކަން ހާމަކުރުމަށް ޓުނީޝިއާގައި ކުރި މުޒާހަރާއެއްގެ ބައިވެރިން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކުރާކަން ހާމަކުރުމަށް ޓުނީޝިއާގައި ކުރި މުޒާހަރާއެއްގެ ބައިވެރިން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކުރާކަން ހާމަކުރުމަށް ބަޣުދާދުގައި ކުރި މުޒާހަރާއެއްގައި ބައިވެރިވި ކުޑަކުދިން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކުރާކަން ހާމަކުރުމަށް ބަޣުދާދުގައި ކުރި މުޒާހަރާއެއްގައި ބައިވެރިވި ކުޑަކުދިން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކުރާކަން ހާމަކުރުމަށް ބަޣުދާދުގައި ކުރި މުޒާހަރާއެއްގައި ބައިވެރިވި ކުޑަކުދިން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް