ލާރްނާކާއިން ޣައްޒާއަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

30 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 17:30
-
949
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ޖެހިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ލާރްނާކާއިން ޣައްޒާއަށް އެހީގެ ޕާރުސަލްތަކެއް ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.
ލާރްނާކާއިން ޣައްޒާއަށް އެހީގެ ޕާރުސަލްތަކެއް ފޮނުވާފައިވަނީ ކަނޑު އުޅަނދުތަކަކުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ލާރްނާކާއިން ޣައްޒާއަށް އެހީގެ ޕާރުސަލްތަކެއް ފޮނުވާފައިވަނީ ކަނޑު އުޅަނދުތަކަކުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ލާރްނާކާއިން ޣައްޒާއަށް އެހީގެ ޕާރުސަލްތަކެއް ފޮނުވާފައިވަނީ ކަނޑު އުޅަނދުތަކަކުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ލާރްނާކާއިން ޣައްޒާއަށް އެހީގެ ޕާރުސަލްތަކެއް ފޮނުވާފައިވަނީ ކަނޑު އުޅަނދުތަކަކުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ލާރްނާކާއިން ޣައްޒާއަށް އެހީގެ ޕާރުސަލްތަކެއް ފޮނުވާފައިވަނީ ކަނޑު އުޅަނދުތަކަކުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ލާރްނާކާއިން ޣައްޒާއަށް އެހީގެ ޕާރުސަލްތަކެއް ފޮނުވާފައިވަނީ ކަނޑު އުޅަނދުތަކަކުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް