ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސްގެ ރާއްޖެ ދަތުރުތަކަށް 40 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށްފި

29 މާރޗް 2024 | ހުކުރު 17:25
-
847
ސިންގަޕޫރާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސްއިން ކުރާ ދަތުރުތަކަށް 40 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށްފިއެވެ.
ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސްގެ ދަތުރުތަކަށް ރާއްޖޭގައި 40 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގަ. ފޮޓޯ - ރާއްޖެއެމްވީ
ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސްގެ ދަތުރުތަކަށް ރާއްޖޭގައި 40 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގަ. ފޮޓޯ - ރާއްޖެއެމްވީ
ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސްގެ ދަތުރުތަކަށް 40 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ބައިވެރިން. ފޮޓޯ - ރާއްޖެއެމްވީ
ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސްގެ ދަތުރުތަކަށް 40 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ބައިވެރިއެއް ވާހަކަ ދައްކަނީ. ފޮޓޯ - ރާއްޖެއެމްވީ
ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސްގެ ދަތުރުތަކަށް 40 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ބައިވެރިއެއް. ފޮޓޯ - ރާއްޖެއެމްވީ
ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސްގެ ދަތުރުތަކަށް 40 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ބައިވެރިން ސްޓޭޖުގައި ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން. ފޮޓޯ - ރާއްޖެއެމްވީ
ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސްގެ ދަތުރުތަކަށް 40 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ބައިވެރިން. ފޮޓޯ - ރާއްޖެއެމްވީ
ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސްގެ ދަތުރުތަކަށް ރާއްޖޭގައި 40 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގަ. ފޮޓޯ - ރާއްޖެއެމްވީ
ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސްގެ ދަތުރުތަކަށް 40 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ބައިވެރިން ސްޓޭޖުގައި ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން. ފޮޓޯ - ރާއްޖެއެމްވީ
ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސްގެ ދަތުރުތަކަށް 40 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ބައިވެރިން. ފޮޓޯ - ރާއްޖެއެމްވީ
ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސްގެ ދަތުރުތަކަށް 40 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ބައިވެރިން. ފޮޓޯ - ރާއްޖެއެމްވީ
ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސްގެ ދަތުރުތަކަށް 40 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ބައިވެރިން. ފޮޓޯ - ރާއްޖެއެމްވީ