ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނާ އެއްބައިވަންތަކަން ހާމަކުރުމަށް ލަންޑަންގައި މުޒާހަރާކުރުން

28 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 18:45
-
772
ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނާ އެއްބައިވަންތަކަން ހާމަކުރުމުގެގޮތުން ލަންޑަންގައި ރައްޔިތުން ވަނީ މުޒާހަރާކޮށްފައެވެ.
ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނާ އެއްބައިވަންތަކަން ހާމަކުރުމަށް ކުރި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ގޮވާލީ އިސްރާއީލަށް ހަތިޔާރު ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނާ އެއްބައިވަންތަކަން ހާމަކުރުމަށް ކުރި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ގޮވާލީ އިސްރާއީލަށް ހަތިޔާރު ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނާ އެއްބައިވަންތަކަން ހާމަކުރުމަށް ކުރި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ގޮވާލީ އިސްރާއީލަށް ހަތިޔާރު ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނާ އެއްބައިވަންތަކަން ހާމަކުރުމަށް ކުރި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ގޮވާލީ އިސްރާއީލަށް ހަތިޔާރު ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނާ އެއްބައިވަންތަކަން ހާމަކުރުމަށް ކުރި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ގޮވާލީ އިސްރާއީލަށް ހަތިޔާރު ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނާ އެއްބައިވަންތަކަން ހާމަކުރުމަށް ކުރި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ގޮވާލީ އިސްރާއީލަށް ހަތިޔާރު ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް